A BA-képzés szigorlati tételsora

A BA-s kommunikáció- és médiatudományi szak megújult, 2011 tavaszi félévétől érvényes szigorlati tételsora:

(A) A kommunikáció deskriptív megközelítése

(A1) A közvetlen és a közvetett emberi kommunikáció
Buda Béla (1994): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula Egyesület, Budapest. 47-71. (III. A. és B. fejezet)
Griffin, Em: Az interakcionális nézőpont. In Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Budapest: Harmat, 2003, 155-167. (11. fejezet)
Watzlawick, P. – Beavin, J. A. – Jackson, D. D.: A kommunikáció két axiómája. In Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció I. Budapest: General Press, é. n., 98-102.

(A2) Szituáció, szerep és kommunikáció
Goffmann, Erving (1990): A homlokzatról. In: Síklaki István (szerk.): A szóbeli befolyásolás alapjai 2. Tankönyvkiadó, Budapest. 3-30.
Griffin, Em (2003): Szimbolikus interakcionizmus. In Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe, Harmat, Budapest, 54-64. (4. fejezet)
Somlai Péter: Elsődleges szerepek. In Uő.: Szocializáció. Budapest: Corvina, 1997, 94-110. (II/I. fejezet)

(A3) Vizuális kommunikáció
Piotr Sztompka: A fénykép mint az interpretáció tárgya. In Sztompka: Vizuális szociológia. Budapest – Pécs, 2009, Gondolat – PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 94-115.
Sandra Moriarty: Vizuális szemiotika - elmélet. In Blaskó Ágnes – Margitházi Beja (szerk.). Vizuális kommunikáció. Budapest, 2010, Typotex, 85-108.
Mitchell, W. J. T.: A látást megmutatni – a vizuális kultúra kritikája. Enigma, 2004 (41), 17-30.

(A4) Kultúra, közösségek, kommunikáció
Anderson, Benedict: Elképzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus eredetéről és elterjedéséről. Budapest: L’Harmattan, 2006, 17-43 és 138-155.
Kovács Éva: A közösségtanulmányoktól a lokalitás megteremtéséig. In Uő (szerk.): Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Budapest – Pécs: Néprajzi Múzeum, PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2007. 7-22.

(A5) A nyilvánosság
Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Századvég: Budapest, 1993, 7-49; 81-114 (I., II.fejezet)
Császi Lajos: A média tabloidizációja és a nyilvánosság átalakulása. In Politikatudományi Szemle, 2003/2, 157-172.

(A6) A média mint a társadalmi kommunikáció színtere
Császi Lajos: A morál kulturális szociológiája és a média. In Császi Lajos: A média rítusai. Budapest: Osiris – MTA ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, 2002, 20-60.
Morley, David: A Nationwide nézői, avagy hogyan értelmezzük a televíziózást? In Replika, 1999/38, 29-53.

(A7) A hálózati kommunikáció
Buchanan, M:  Nexus, avagy kicsi a világ. Hálózatok úttörő tudománya. Typotex: Budapest, 2003, 25-35.
Horányi Özséb: Az információs társadalom koncepciójától az információ kultúrája felé. In Európai Szemmel, 1997/1, 12–27. (http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/media/hozseb1/hozsb1.htm)
Szakadát, István: Új média, hálózati kommunikáció. In S. Nagy Katalin (szerk): Bevezetés a szociológiába. Budapest: BME, 2006. (http://mokk.bme.hu/archive/szocjegyzet_newmedia/pdf/data/at_download)

(A8) Az információs társadalom
Bell, Daniel: Az információs társadalom társas keretrendszere. In Információs társadalom, 2001, 1–33. (http://www.ittk.hu/inftars/elso_szam_letoltheto.html)
Z. Karvalics László (2007): Információs társadalom – mi az? Egy kifejezés jelentése, története és fogalomkörnyezete. In Pintér Róbert (szerk.): Az információs társadalom. Az elmélettől a politikai gyakorlatig. Budapest: Gondolat – Új Mandátum, 29-49.


(B) A kommunikáció diszciplináris megközelítése

(B1) Modellek a kommunikációról
Barnlund, Dean C.: A kommunikáció tranzakciós modellje. In Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció 1. Budapest: General Press, é.n. [2003], 26-42.
Newcomb, T. M.: A kommunikatív aktus. In: Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció 1. Budapest: General Press, é.n. [2003], 85-97.
Robinson, W. P.: A nyelv funkciói. In. Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció I. Budapest: General Press, é.n. [2003], 255­-267.
Wiemann, John M. – Giles, Howard: Az interperszonális kommunikáció. In Hewstone – Stroebe – Codol – Stevenson (szerk.): Szociálpszichológia. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1995, 221–244.

(B2) A kommunikatív cselekvéselmélet
Felkai Gábor: Jürgen Habermas. Budapest: Áron Kiadó, 1993, 262-321.
Habermas, Jürgen: Rendszer és életvilág. In Felkai Gábor - Némedi Dénes - Somlai Péter: Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig I. Budapest: Új Mandátum, 2000, 498-568.

(B3) A frankfurti iskola médiaértelmezése
Adorno, Theodor: A zenével kapcsolatos magatartás típusai. In Uő: A művészet és a művészetek. Budapest: Helikon, 1998, 306-322. (http://frankfurt.tek.bke.hu/media/szoveg/adorno_zenevelkapcs.htm)
Benjamin, Walter: A műalkotás technikai sokszorosíthatósága korában. In Benjamin, Walter: Kommentár és profécia. Budapest: Gondolat, 1969, 301–334. (http://frankfurt.tek.bke.hu/media/szoveg/benjamin_sokszorosit.htm)
Némedi Dénes: Klasszikus szociológia. Budapest: Napvilág, 359–368.

(B4) A kultúra szemiotikája
Barthes, Roland: A szemiológia elemei. In Kárpáti Eszter (szerk.): Szöveggyűjtemény a szemiotika megalapozásához. Budapest, 2003, Aula Kiadó, 36-88.
Szőnyi György Endre: Pictura & Scriptura. Szeged: JATEPress, 2004, 31-44. („Jelelméleti alapok – klasszikus szemiotika” c. fejezet.)

(B5) A kulturális antropológia klasszikus elméletei
Boas, Franz: Az összehasonlító módszer korlátai az antropológiában In Paul Bohannan és Mark Glazer (szerk.): Mérföldkövek a kulturális antropológiában, Budapest: Panem, 1997, 135-146.
Malinowski, Bronislaw: A csoport és az egyén a funkcionális elemzésben. In Paul Bohannan és Mark Glazer (szerk.): Mérföldkövek a kulturális antropológiában, Budapest: Panem, 1997, 379-405.

(B6) A szimbolikus antropológia
Geertz, Clifford: Sűrű leírás. A kultúra értelmező elmélete felé. In Clifford Geertz: Az értelmezés hatalma. Budapest: Századvég, 1994, 170–199.
Turner, Victor: A rituális folyamat. Budapest: Osiris, 107–145, 180–218. (Struktúra és antistruktúra c. fejezet)

(B7) A kritikai kultúrakutatás
Ang, Ien: A Dallas és a tömegkultúra ideológiája. In Replika, 1995/17–18, 201–214.
Cohen, Stanley: Ifjú szörnyetegek: a modok és a rockerek megteremtése. Replika (40), 2000. június, 49-65.
Bennett, Andy: Szubkultúrák vagy neo-törzsek? A fiatalok, a stílus és a zenei ízlés közötti kapcsolat újragondolása. Replika (53), 2005. december, 127-143.

(B8) A populáris kultúra olvasatai
Fiske, John: Madonna. Blaskó Ágnes – Margitházi Beja (szerk.) Vizuális kommunikáció. Budapest, 2010, Typotex, 85-108, 367-387.
Williamson, Judith: „Reklámmunka”. In Blaskó Ágnes – Margitházi Beja (szerk.) Vizuális kommunikáció. Budapest, 2010, Typotex, 125-146.

***