Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok könyvsorozat

A társadalomtudományok egyik legdinamikusabban fejlődő területe a kommunikáció és a kultúra folyamatainak tanulmányozása. E dimenziók szerepe az utóbbi években, évtizedekben gyökeresen megváltozott: e területeken jeleníthetők meg legjobban a késő modern társadalmak különböző transzformációs folyamatai, a társadalmi valóság újfajta konstitúciója.

A sorozat kötetei elsősorban a PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén zajló sokrétű kutatómunka dokumentumai: tanulmánygyűjtemények, monográfiák, konferenciakötetek. Tematikailag meglehetősen sokszínűek, ugyanakkor mégis összekapcsolja őket egy módszertani, szemléletmódbeli hasonlóság: a szövegekben jelenlévő, s az elemzéseket meghatározó szemléletmód a kultúratudományokból, főképpen a kulturális antropológiából. Ez a megközelítés - amennyire csak lehetséges - megpróbál közel kerülni a történésekhez, interakciókba bocsátkozni az események résztvevőivel, megfigyelőként részt venni a lokalitás mindennapi életében, s eljutni a mindennapi kommunikációs helyzetek, jellegzetes interakciók, gyakorta használt szimbólumok szintjéig.

A PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék és a Gondolat Kiadó gondozásában megjelent kiadványok:

2016

Bódi Jenő - Maksa Gyula - Szijártó Zsolt (szerk.): Újratöltve. Médiakutatás és mindennapi élet

(2016. május)

Egy olyan korszakban, amelyet a mediális közvetítettség nyomasztó túlsúlya jellemez, amelyben a legkülönfélébb társadalmi színtereken (az otthon privát tereiben éppúgy, mint a közterek nyilvános világában) a mediális technológiák valóságos inváziója zajlik, létrejön valamifajta „vágy”, „érdeklődés” a mindennapi élet jelenségszférája, a „realitás” iránt. Mivel magyarázható, milyen okokra vezethető vissza, milyen következményekkel jár ez a folyamat? Mondhatjuk-e azt, hogy a mediális közvetítettség mind teljesebbé válása szinte automatikusan kiváltja a mindennapi élet szférája, az ott domináns közvetlen kommunikációs formák iránti érdeklődést? Jelen tanulmánykötet ezekre a kérdésekre – elsősorban a kommunikáció- és médiatudomány nézőpontjából kiindulva – próbál választ keresni.

Tartalomjegyzék

2015

Polyák Gábor: Médiaszabályozás, médiapolitika

(2015. március)

A hazai szakirodalomban most történik először kísérlet arra, hogy a média szabályozásának, az egyes médiumrendszerek politikai-hatalmi-törvényhozói eszközökkel való alakításának kérdéseit a hagyományos médiajogi, illetőleg a politológiai megközelítéseken némileg túllépve egy szélesebb társadalomtudományos kontextuson belül értelmezzék. […] Ugyanakkor a könyv legérdekesebb fejezetei pontosan azok, amelyekben láthatóvá válnak ezen absztrakt rendszer, szereplői, „őslakosai” – a hatalom birtokosai, a médiavállalkozók, a különböző tartalom-előállítók, a háttérben dolgozó médiajogászok – akik ebben a szabályozott környezetben próbálják a saját érdekeiket érvényesíteni, s ezekből az interdependencia-láncolatokból hogyan jön létre a médiarendszer mindennapi valósága.

Tartalom, előszó


2013

Bogdán Mária - Feischmidt Margit - Guld Ádám (szerk.): "Csak másban". Romareprezentáció a magyar médiában

(2013. szeptember)

Magyarországon a kisebbségek médiareprezentációját hosszú ideje az elrejtés vagy a láthatatlanná tétel, továbbá a devianciát és a veszélyességet alátámasztó esetek tabloidizálása jellemzi. Ez a helyzet alig változott az elmúlt években. Mindemellett új jelenségekre is felfigyelhetünk: ilyen például a roma szerepek megjelenése a populáris tömegmédiában, vagy a gyűlöletbeszéd megerősödése a szubkulturális nyilvánosságban, és átterjedése a főárambeli médiumokba is. Kötetünk ezeknek a jelenségeknek a vizsgálatát, a róluk szóló szakmai párbeszédet ösztönző konferencia előadásaira épül.