A kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak tanterve

Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak (a szakdolgozat formai követelményeivel)
Kód: KOMTANM1 
A végzettség megnevezése: "okleveles kommunikáció- és médiaszakértő"
Tagozat: Nappali. Képzési szint: MA/MSC
Összesen: 120 kredit. Félévek száma: 4. Tantermi órák száma: 1200.

Leírás


A mesterképzési szak megnevezése: kommunikáció- és médiatudomány (Communication and Media Studies)
A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
szakképzettség: okleveles kommunikáció- és médiaszakértő
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Communications and Media Studies Expert
Képzési terület: társadalomtudomány
A képzési idő félévekben: 4 félév
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 30%.
A képzés célja olyan munkaerőpiac-képes szakemberek képzése, akiknek áttekintése van a társadalmat működtető kulturális rendszerek kommunikációs és mediális meghatározottságairól, következésképp a kommunikáció és a média fontosabb színtereiről és intézményeiről, s akik ennek alapján felkészültek a fenti intézmények adekvát működtetésére, illetőleg működésük értékelő elemzésére. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő  folytatásához.

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
– a médiához kapcsolódó alapfogalmakat és alapelveket,
– a társadalmi kommunikáció különböző területeinek problémáit a társadalmi kommunikáció összefüggésein belül,
– a társadalom mibenlétével és működésével kapcsolatos alapfogalmakat és
alapelveket,
– a társadalmat működtető kommunikációs és mediális rendszereket,
– a társadalmi kommunikáció fontosabb intézményeit és színtereit,
– a kommunikációs és mediális rendszerek különböző területeinek problémáit és összefüggéseit (így többek között a média és a populáris kultúra összefüggéseit, a globális médiapiac működési elveit, a kulturális csere globális szabályait),
– a kommunikáció és kultúra összefüggéseit, e kapcsolat különböző szintű megnyilvánulásait,
– az állami szabályozás eszközeit,
– az Európai Unió által definiált kulturális tér mibenlétét,
– a digitális konvergencia jogi, technológiai, kulturális és gazdasági természetét,
– a kommunikáció és a média történetiségét,
– a társadalmi kommunikáció területének összefüggésein kívül eső alapfogalmakat és alapelveket,
– az ismeret megszerzésének módjait és a kommunikációkutatás fő módszereit a
kommunikáció területén.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– hogy a kommunikáció területén és/vagy munkájukban a kommunikáció szakma gyakorlásához szükséges követelményeknek megfeleljenek,
– a felmerülő problémák megoldására,
– önállóan vagy szervezett kurzusok keretében továbbtanulásra és/vagy további szakmai készségek kifejlesztésére,
– az információk kritikus elemzéséhez és feldolgozásához kellően megalapozott technikák széles skálájának felhasználására,
– az elemzés során felmerülő problémákra különböző megoldások kidolgozására,
– az élethosszig tartó tanulás folyamatában való részvételre,
– rendszerszerűen és kreatívan új és összetett témakörökkel foglalkozni, hiányos rendelkezésre álló adatok esetében is helytálló bírálatot vagy véleményt megfogalmazni, döntést hozni, és az ebből adódó következtetéseket szakmai és nem szakmai közönség számára érthetően kommunikálni,
– választott szakterületük szakmai és etikai normáinak betartására,
– egy idegen nyelven (javasoltan angolul) is szakmájuk gyakorlására,
– idegen nyelvű szakszöveg helyes értelmezésére,
– a megszerzett tudás önálló alkalmazására és gyakorlati hasznosítására,
– egy szervezeten belül – kellő szakmai gyakorlat után – vezetői munkakör betöltésére.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
– olyan együttműködési és kezdeményező készség, melyek szükségesek a személyes felelősséggel járó munkakörök betöltéséhez,
– önismeret,
– egyéni döntéshozatalra való képesség,
– hatékonyságra való törekvés,
– minőségtudat és sikerorientáltság,
– kritikai önreflexió és értéktudat,
– más területekre is átvihető ismeretek,
– önfegyelem,
– önbizalom,
– önállóság,
– felelősségvállalás,
– kezdeményezőkészség,
– rugalmasság,
– rendszerszemlélet,
– döntéshozatalra való képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben,
– önálló tanulásra való képesség.

Szakfelelős:
dr. Szijártó Zsolt

Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges.

Értékelés:
Az ismeretek ellenőrzésének rendszere:
Az ismeretek ellenőrzése a kurzusok jellegétől függ:
– előadások esetén kollokvium (szóbeli és/vagy írásbeli);
– gyakorlatok (szemináriumok) esetén folyamatos szóbeli ellenőrzés, zárthelyi vagy szemináriumi dolgozat (esszé, kiseloadás);
– szakdolgozat
- záróvizsga


ZÁRÓVIZSGA


A záróvizsga célja, hogy a jelölt bemutassa a szakon szerzett ismereteit,
valamint hogy bizonyítsa, képes az elsajátított ismeretek szintetizálására, a tudományos munkához szükséges kezdeti lépések megtételére, valamint a tudományos szakpróza nyelvén való értekezésben megkívánt módszertani és stiláris eljárások alkalmazására


A záróvizsga tartalmának, szerkezetének bemutatása:


A záróvizsgára bocsátás feltételei:
- Abszolutórium megszerzése.
- A konzulens és egy opponens által bírált és elfogadott (min. 100 000 n terjedelmű) diplomamunka a választott speciális program témájában.

A záróvizsga részei:
- A diplomamunka megvédése bizottság előtt.
- Komplex szóbeli záróvizsga, ahol a hallgató számot ad arról, hogy a képzési célokban meghatározott ismereteket és készségeket birtokolja, képes azokat összefüggéseiben kezelni és alkalmazni. A komplex záróvizsga két részből tevődik össze: az egyik rész a differenciált szakmai anyag ismereteiből áll, a másik rész az elméleti alapozó képzés és a szakmai törzsanyag ismereteit valamint a kutatásmódszertani ismereteket öleli fel.

1. A szakdolgozat bemutatása és védése
A szakdolgozatot a témavezető és a felkért bíráló írásban értékeli, megadott szempontrendszerre és 1-100 pontig terjedő
pontrendszerre alapozva, és javaslatot tesz az érdemjegyre; két kérdést fogalmaz meg a dolgozat témájához, az adott tudományterülethez illeszkedően, megjelölve a kérdések megválaszolását segítő szakirodalmat is. A hallgató az értékelést és a kérdéseket a záróvizsga előtt (a TVSZ-ben rögzített határidőn belül) megkapja.
A kérdésekre adott válaszok szisztematikus kifejtése, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek,
kiegészítések megfogalmazása.

2. A szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga a záróvizsga második része, amely során a hallgató számot ad arról, hogy a képzési célokban meghatározott ismereteket és készségeket birtokolja, képes azokat összefüggéseiben, integratív módon kezelni, a szaktárgyi-diszciplináris tudást gyakorlatban alkalmazni, alkotó módon felhasználni.

A komplex záróvizsga két részből tevődik össze:
a.) tételsor – a valamennyi vizsgára jelentkező hallgató esetén közös, az alapozó és törzstárgyak ismeretanyagán nyugvó
témákat tartalmaz, a másik rész
b.) tételsor – pedig minden hallgató esetében az általa elvégzett szakirány ismeretanyagát kéri számon, kiemelt módon építve a képzés alatt folytatott saját munkán (önálló kutatáson, adatgyűjtésen- és elemzésen stb.) nyugvó gyakorlati-kutatási eredményekre.

A záróvizsga eredménye:
A konzulens és az opponens a diplomamunkát 1-100 ponttal értékelik. A diplomamunka megvédését a záróvizsga-bizottság 1-100 ponttal értékeli. A komplex szóbeli vizsga mindkét részét 1-100 ponttal értékeli a záróvizsga-bizottság. A hallgató így összesen 500 pontot érhet el a záróvizsgán. Az értékelés a következő arányok szerint történik:
0-250 pont (0-50%): elégtelen (1)
251-310 pont (51-62%): elégséges (2)
311-375 pont (63-75%): közepes (3)
376-440 pont (76-88%): jó (4)
441-500 pont (89-100%): jeles (5)

Az MA-oklevél minősítését a záróvizsga eredménye adja.
Kitüntetéses oklevelet az a hallgató kaphat, akinek a záróvizsga eredménye és annak valamennyi részjegye 5(jeles), tanulmányai során 4(jó) érdemjegynél rosszabb osztályzata nem volt.

A záróvizsga tematikák:
Elérhetőek a Kommunikáció és médiatudomány Tanszéken.

Képzési program gazdatanszéke: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A képzési programért felelős tanszékek:
Filmtudományi és Vizuális Kultúra Tanszék
Francia Tanszék
Idegennyelvi Lektorátus (BTK)
Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Modernkori Történeti Tanszék
Nyelvtudományi Tanszék
Szociológia Tanszék


A képzés felépítése


Ez a képzési program egy darab teljesítési útvonalból (ösvényből) áll. A szakirányválasztást alárendelt (behívott) képzési programok biztosítják, amelyekből kötelező választani. Az alárendelt képzési programokban gyűjtött kreditek beleszámítanak ebbe a tantervbe a megfelelő mérföldköveknél.
Ebben a képzési programban szerepel (egy vagy több) alárendelt (behívott) képzési program, kötelezően, kötelezően választandóan vagy kreditgyűjtésre szolgálóan valamely mérföldkőhöz rendelve. Az ilyen képzési programok tantervi struktúráját a rövidítésükre klikkelve, külön ablakban lehet megtekinteni. A behívott képzési programokba az adott képzést kiválasztva kell kurzust felvenni, vagyis nem ezen, a tartalmazó képzésen keresztül!

A képzés ösvényei: Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Ösvény megnevezése: Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Az ösvényben teljesítendő kredit: 120 kr.
Az ösvényben minden mérföldkő teljesítése kötelező!
Az ösvény mérföldkövei:MK-1 Alapozó törzsképzés
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 10 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): KMNN01 (2kr), KMNN02 (2kr), KMNN03 (2kr), KMNN04 (2kr), KMNN05 (2kr)

MK-2 Szakmai törzsképzés
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 15 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): KMNN06 (3kr), KMNN07 (2kr), KMNN08 (2kr), KMNN09 (3kr), KMNN10 (5kr)

MK-3 Kötelezően választható tárgyak
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 20 kredit
A kötelező és a kötelezően választandó alelemekből az előírt mennyiségen túl további 20 kreditet kell gyűjteni ahhoz, hogy meglegyen a kreditszám!

Ezen kötelezően választandó tárgy(ak)ból teljesíteni kell 0 darabot: KMNN11 (4kr), KMNN12 (4kr), KMNN13 (2kr), KMNN14 (4kr), KMNN15 (4kr), KMNN16 (4kr), KMNN17 (2kr)

MK-4 Szabadon választható tárgyak
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 20 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): KMNN18 (20kr)

MK-5 Nyelvi modul
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 9 kredit
A kötelező és a kötelezően választandó alelemekből az előírt mennyiségen túl további 9 kreditet kell gyűjteni ahhoz, hogy meglegyen a kreditszám!

Ezen kötelezően választandó tárgy(ak)ból teljesíteni kell 0 darabot: KMNN19 (3kr), KMNN20 (3kr), KMNN21 (3kr), KMNN22 (3kr)

MK-6 Szakirány
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 32 kredit
Ezen kötelezően választandó behívott képzési program(ok)ból teljesíteni kell 1 darabot: KKTSANM1 (32kr), KMTSANM1 (32kr)

MK-7 Szakdolgozati tárgyak
A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 14 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): KMNN23 (2kr), KMNN24 (4kr), KMNN25 (4kr), KMNN26 (4kr)


A képzés moduljai


Képzési programhoz kapcsolt tárgyak modulonként:
KMNN Kommunikáció és médiatudomány MA modul

KMNN01 A modernitás társadalom- és kultúraelméletei
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató: Szijártó Zsolt
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN0101 (2kr)
Tárgyeleme(i): KMNN0101 A modernitás társadalom- és kultúraelméletei
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. szemeszteresek

Leírás:

A tantárgy alapvetően a 19. század közepén intézményesült klasszikus modernség koordinátáira, alapszerkezetére vonatkozó társadalom- és kultúratudományos reflexiókat tárgyalja. A modern társadalmak létrejötte – illetőleg az ehhez kapcsolódó, a mindennapi élet különböző területein végbement transzformációk – alapvető változásokat hoztak a nyugati társadalmak önértelmezésében: ekkor alakultak ki a társadalomtudományok, illetőleg ekkor fogalmazódtak meg először azok a kérdések, amelyek azóta is a különböző társadalom- és kultúratudományi kutatások középpontjába állnak (objektivitás-probléma, cselekvés vs. rendszer, stb.)
A klasszikus modernség egyik fontos területét alkotja az új kommunikációs- és médiarendszerek társadalmi implementálódásának folyamata, illetve az ehhez kapcsolódó tudományos reflexió. A kommunikáció- és médiatudomány klasszikus megközelítésmódjai is ekkor jönnek létre, meghatározva a későbbi tudományos kérdésfelvetések témáit.
A tantárgy kronologikusan végigköveti egyrészt azokat a társadalomelméleti megközelítéseket, amelyek a modernség alapszerkezetére vonatkoznak (Weber, Durkheim és mások elméletei), másrészt kiemeli kommunikáció- és médiatudomány szempontjából különlegesen releváns iskolákat (Frankfurti Iskola).

Kötelező olvasmányok:
Alexander, Jeffrey C.: Szociológiaelmélet a II. világháború után, Budapest, Balassi Kiadó 1996
Felkai Gábor – Némedi Dénes – Somlai Péter: Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig, I-II. Budapest, Új Mandátum, 2000
Geertz, Clifford: Az értelmezés hatalma, Budapest, Századvég, 1994
Némedi Dénes: Klasszikus szociológia 1891 – 1945. Budapest, Napvilág Kiadó, 2005
Wessely Anna (szerk.): A kultúra szociológiája, Budapest, Osiris, 1998

KMNN02 A társadalomtudományi megismerés
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató: Szijártó Zsolt
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN0201 (2kr)
Tárgyeleme(i): KMNN0201 A társadalomtudományi megismerés
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. szemeszteresek


Tantárgy leírása:

A társadalomtudományos megismerés az úgynevezett interpretatív fordulat óta a valóság és a tapasztalat, valamint a jelenségek és a jelentések értelmezésével foglalkozik. A megfigyelés, a magyarázat és az értelmezés ismeretelméleti problémái az interpretáció előtérbe kerülésével szintén új fénybe kerülnek. Az interpretatív fordulat abból a filozófiai felismerésből gyökerezik, hogy a kutatás tárgya és eszközei ugyanazon kontextusból, azaz az emberi életvilágból származnak. Ez a világ pedig elsősorban a személyközi gyakorlatokon keresztül ragadható meg. A megismerés középpontjában a cselekvő egyén áll, aki szubjektív értelemmel ruházza fel cselekvéseit. Az életvilág kategóriája tehát elválaszthatatlan a társadalmilag keletkező szubjektív értelem- illetve jelentésadás mozzanatától. A társadalomtudományos megismerés – mivel szituatív társadalmi érintkezésekre vonatkozik – reflexív: az öninterpretáció és az öndefiníció is az értelmezés része.

Kötelező olvasmányok:

Berger, Peter – Luckmann, Thomas: A valóság társadalmi felépítése, Budapest, Jószöveg Műhely, 1998
Gadamer, Hans-Georg: Szöveg és interpretáció, In: Szöveg és interpretáció (szerk: Bacsó Béla). Budapest, Cserépfalvi, 1991, 17-41.
Schütz, Alfred – Luckmann, Thomas: Az életvilág struktúrái, In: A fenomenológia a társadalomtudományban (szerk: Hernádi Miklós) Budapest, Gondolat, 1984, 269-320.
Ricoeur, Paul: Fenomenológia és hermeneutika, Budapest, Kossuth, 1997, 7-58.
Weber, Max: Gazdaság és társadalom, A megértő szociológia alapvonalai, I. kötet. Budapest, Közgazdasági és Jogi, 1987

KMNN03 A kommunikáció és média interdiszciplináris megközelítése
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató: Szijártó Zsolt
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN0301 (2kr)
Tárgyeleme(i): KMNN0301 A kommunikáció és média interdiszciplináris megközelítése
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. szemeszteresek

Tantárgy leírása:

A kommunikáció- és médiatudomány történetét végigtekintve általában világos képpel rendelkezünk azokról a lehetséges témákról, amelyek diszciplináris érdeklődésének középpontjában vannak, valamint azokról a szokásos megközelítésekről, amelyek nyomán a kommunikáció- és médiatudomány viszonylagos koherenciájáról beszélhetünk. E megközelítések a diszciplináris egységesülés mellett ma már különféle hagyományok kialakulását is konstatálják. A tantárgy e hagyományokra kíván "rákérdezni" oly módon, hogy egyfajta "tudományközi interferenciavizsgálatra" vállalkozik.
A tantárgy a kommunikáció és a média jelenségszférájának vizsgálatát tűzi ki célul oly módon, hogy a téma tárgyalásakor elsősorban szokásos társadalomtudományi és kultúraelméleti keretet az interdiszciplinaritás sajátos feltételeinek megfelelve kívánja tágítani. Olyan határterületi vizsgálódások, kutatások képezik a tantárgy kurzusainak alapját, ahol a társadalomtudományi nézőpont ötvöződik a természettudományi, a műszaki-technikai, az orvosi, a pszichológiai, a filozófiai, az informatikai stb. tudományok sajátos témakezelésével, illetőleg metodológiájával.

Kötelező olvasmányok:

Griffin, Em: Bevezetés a kommunikációelméletbe, Budapest, Harmat, 2001
McQuail, Denis: A tömegkommunikáció elmélete. Budapest, Osiris Kiadó 2003 (2000)
Rosengren, Karl Erik: Kommunikáció. Budapest, Typotex, 2004 

KMNN04 A kommunikáció és média szabályozásának elméletei
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató: Császi Lajos
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN0401 (2kr)
Tárgyeleme(i): KMNN0401 A kommunikáció és média szabályozásának elméletei
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. szemeszteresek

Tantárgy leírása:

A későmodern társadalmak különféle aktorai a kommunikáció szerteágazó jelenségszférája, és különösen a média felett változatos jogi, etikai, kulturális eszközrendszerek segítségével igyekeznek felügyeletet gyakorolni, miközben e jelenségekre egyúttal a gazdaság, a politika és egyéb rendszerek is befolyást gyakorolnak. A tantárgy célja annak bemutatása, hogy miként működnek a tömegkommunikáció illetve a média működését szabályozó (gyakran egymással is összefüggő) jogi, etikai, politikai, gazdasági illetve kulturális alrendszerek a gyakorlatban. Áttekinti a média jogi szabályozásának fontosabb kérdésköreit, valamint a média működésének gazdasági összefüggéseit. Mindezeken túl a tantárgy keretei között olyan fogalmak részletes tárgyalására is sor kerül, mint a nyilvánosság, közszolgálat, önszabályozás, médiafelügyelet, morális pánik.

Kötelező olvasmányok:

Cseh Gabriella – Sükösd Miklós: Médiajog és médiapolitika Magyarországon, Budapest, Új Mandátum, 1999
Gálik Mihály: Médiagazdaságtan, Budapest, Aula Kiadó, 2003
Halmai Gábor: Kommunikációs jogok, Budapest, Új Mandátum, 2002
Incze Kinga – Pénzes Anna: A reklám helye, Budapest, Stardust, 2002
Terestyéni Tamás (szerk.): Közszolgálatiság a médiában., Budapest, Osiris – MTA–ELTE, 1995

KMNN05 A kommunikáció és média társadalomtörténete
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató: Havasréti József
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN0501 (2kr)
Tárgyeleme(i): KMNN0501 A kommunikáció és média társadalomtörténete
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. szemeszteresek

Tantárgy leírása:

A tantárgy célja, hogy átfogó képet adjon a kommunikációs formák, eszközök, médiumok tágabb társadalomtörténeti kontextusba illeszkedő történetéről, összefüggéseikről. A tantárgy tehát a kommunikációs technológiák létrejöttének körülményeivel és azok társadalmi és kulturális hatásaival foglalkozik. A kultúra létrehozását, termelését a mikrotársadalmi átadás, intergenerációs kommunikáció, orális hagyományozás összefüggésében kezdjük vizsgálni, majd e szintről a kultúra átadásának komplexebb médiumai felé közelítünk. A tárgyalt témák: a szóbeliség és az írásbeliség kialakulása; az írás alfabetizációja és kulturális hatásai; a nyomtatás és kiadványok, kommunikációs hálózatok a kora újkori Európában, a hírlapok kialakulása; a modern tömegsajtó létrejötte; a fotográfia felfedezése; elektronikus hálózatok és a műsorszórás megjelenése, az internet.

Kötelező olvasmányok:

Barbier, Frédéric – Lavenir, Catherine Bertho: A média története, Budapest, Osiris, 2004
Briggs, Asa - Burke, Peter: A média társadalomtörténete, Gutenbergtől az internetig. Budapest, Napvilág, 2004
Kókay György – Buzinkay Géza – Murányi Gábor (szerk.): A magyar sajtó története, Budapest, Sajtóház, 2001
Nyíri Kristóf – Szécsi Gábor (szerk.): Szóbeliség és írásbeliség, A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig, Budapest, Áron, 1998
Sebők Marcell (szerk.): Történeti antropológia, Budapest, Replika, 2000

KMNN06 Modern társadalmak kulturális rendszerei
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató: Szijártó Zsolt
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN0601 (3kr)
Tárgyeleme(i): KMNN0601 Modern társadalmak kulturális rendszerei
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. szemeszteresek

Tantárgy leírása:

A tantárgy a társadalomtudományokban végbement úgynevezett "interpretatív fordulat"-ból indul ki, s mutatja be azokat a változásokat, amelyek számos társadalomtudományos területen – a szociológiában, a történettudományban, a kulturális antropológiában – bekövetkeztek. A tantárgy egyrészt részletesen tárgyalja a metodológiai önreflexió megerősödésének következményeit (így például a társadalomtudományos "szövegek" létrejöttének szabályait, az adatok létrehozásának feltételrendszereit). Másrészt megmutatja az új kultúraelméletek közös pontjait: konstruktivista és anti-esszencialista kiindulópontjukat. Harmadrészt pedig nagy hangsúlyt fektet azoknak az új tárgyterületeknek a bemutatására (posztkoloniális elméletek, gender studies, stb.), amelyek létrejötte szorosan kapcsolódik a posztmodern és kritikai kultúraelméletek megerősödéséhez és elterjedéséhez. A posztmodern és kritikai kultúraelméletek képezik ugyanis azt az elméleti hátteret, amelyből kiindulva lehetőség nyílik a társadalmak kommunikációs-folyamatainak átfogó vizsgálatára.
Kötelező olvasmányok:

Beck, Ulrich: A kockázat-társadalom, Út egy másik modernitásba, Budapest, Századvég Kiadó 2003
Berg, Eberhard/Martin Fuchs (hg.): Kultur, soziale Praxis, Text: die Krise der ethnographischen Repräsentation, Frankfurt/M., 1993
Bókay Antal, Vilcsek Béla, Szamosi Gertrúd, és Sári László (szerk.): A posztmodern irodalomtudomány kialakulása, A posztstrukturalizmustól a posztkolonialitásig Budapest, Osiris, 2002
Jameson, Fredric: A posztmodern, avagy a későkapitalizmus kulturális logikája, Budapest, Jószöveg Kiadó, 1997
Schulze, Georg: Élménytársadalom, A jelenkor kultúrszociológiája, In: Szociológiai Figyelő, 2000/1–2, 135–158.

KMNN07 A média kulturális tanulmányozása
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató: Császi Lajos
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN0701 (2kr)
Tárgyeleme(i): KMNN0701 A média kulturális tanulmányozása
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. szemeszteresek

Tantárgy leírása:

A tantárgy célja, hogy a kulturális nyilvánosság társadalmi átalakulásával és a média szimbolikus aspektusával behatóan megismertesse a hallgatókat. Ezt elsősorban a kritikai kultúrakutatás és a kommunikáció rituális aspektusát hangsúlyozó médiarítus-elméletek segítségével kívánja megközelíteni. A félév során többek között olyan témákat tekintünk át, mint a média kapcsolata a populáris kultúra mítoszaival, a tabloidizációval, a katasztrófák média-reprezentációjával, az erőszak és a szexualitás szimbolikus megjelenítésével, valamint egy újfajta, karnevalisztikus nyilvánosság létrejöttével. Kitérünk a médiatudatosságon alapuló "médiapolgárság" fogalmára, illetve az ezzel kapcsolatos kérdésekre, vitákra is.
Kötelező olvasmányok:

Császi Lajos: A média rítusai. Budapest, Osiris-MTA-ELTE, 2002
Császi Lajos: A média tabloidizációja és a nyilvánosság átalakulása. Politikatudományi Szemle, 2003/2
Császi Lajos: Tévéerőszak és morális pánik, Budapest, Új Mandátum, 2003
Hankiss Elemér: Élet és halál a bulvársajtóban In: Gombár Csaba – Volosin Hédi (szerk.) A kérdéses civilizáció, Budapest, Helikon, 2000, 151-212.
Silverstone, Roger: Miért szükséges tanulmányozni a médiát? Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007

KMNN08 A hálózati kommunikáció elméletei
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató: Béres István dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN0801 (2kr)
Tárgyeleme(i): KMNN0801 A hálózati kommunikáció elméletei
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. szemeszteresek

Tantárgy leírása:

A tárgy keretében a hálózati jelenségek kommunikációs értelmezésének elméleti lehetőségét, alternatív kereteit tesszük vizsgálat tárgyává. A hálózati szerveződés és az ehhez kapcsolódó lehetőségek és szükségszerűségek számos különböző területen ragadhatóak meg: a szociális viszonyok tekintetében értelmezett kapcsolati hálókban, a hiperlinkes szerkezetű szövegek és médiatermékek strukturális és tartalmi sajátosságaiban, illetve az információs technológiák kulturális, gazdasági és társadalmi rétegződést átformáló hatásában. A tárgy célja, hogy kiemelje azokat az interdiszciplináris kapcsolódási pontokat, melyek segítségével értelmezhetők a posztindusztriális társadalmakban az információs technológiák elterjedése kapcsán lejátszódó folyamatok. A szakirodalom feldolgozása során tárgyalásra kerülnek a hálózati kommunikáció vizsgálatához kapcsolódó alapfogalmak, mint az információs társadalom és gazdaság, a másodlagos szóbeliség, a technológiai-társadalmi tőke.

Kötelező olvasmányok:

Barabási Albert-László: Behálózva, A hálózatok új tudománya, Budapest, Magyar Könyvklub, 2003
Bell, Daniel: Az információs társadalom társas kereterendszere, In: Információs Társadalom 2001. I. évf. 1. szám
Buchanan, Mark: Nexus, avagy kicsi a világ, Hálózatok úttörő tudománya, Budapest, Typotex Kiadó, 2003
Castells, Manuel: A hálózati társadalom kialakulása, Az információ kora, Gazdaság, társadalom és kultúra, I. köt. Budapest, Gondolat-Infonia, 2005
Molnár Szilárd: "Társadalmi tőke és információs társadalom, Egyedül kuglizni, egyedül szörfölni?" In: Szociológia Szemle, 2003/3. szám, 112-121.

KMNN09 Nyelvészeti pragmatika, diskurzuselméletek, reprezentációelméletek
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató: Kovács Éva
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN0901 (3kr)
Tárgyeleme(i): KMNN0901 Nyelvészeti pragmatika, diskurzuselméletek, reprezentációelméletek
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. szemeszteresek

Tantárgy leírása:

A társadalmi kommunikáció jelenségszférájának elemezése során hangsúlyos szerepet kap a valóság nyelven keresztül történő megkonstruálása. Számos elméleti megközelítés és kutatási program vizsgálja a nyelv, cselekvés és reprezentáció kapcsolatát az antropológiai nyelvészettől a nyelvfilozófián keresztül a szociolingvisztikáig és a társadalomfilozófiáig. Bizonyos társadalmi szerepek leírásához a reprezentáció fogalma elégtelennek bizonyult, a performativitás kategóriája arra mutat rá, hogy a szubjektum az idézés gyakorlatán keresztül határozódik meg. A nemi szerepek vagy bizonyos etnicitások nem eleve adott dolgok, hanem azok anyagiságát a róluk szóló diskurzusok szabályozó normái performatívan hozzák létre.
A tantárgy keretében olyan kurzusok kerülnek meghirdetésre, melyek e szerteágazó elméleti kereteknek a kommunikáció- és médiakutatásban való felhasználási lehetőségeit kívánják rendszerezetten, alkalmazási lehetőségeik és korlátaik figyelembevételével bemutatni.
Kötelező olvasmányok:

Berger, Peter –Luckman, Thomas: A valóság társadalmi felépítése, (Tudásszociológiai értekezés). Szeged, Jószöveg Kiadó, 1998
Butler, Judith: Jelentős testek, Budapest, ÚMK, 2005
Csabai Márta – Erős Ferenc (szerk.): Test-beszédek, Köznapi és tudományos diskurzusok a testről, Budapest, Új Mandátum, 2002
Foucault, Michel: A fantasztikus könyvtár: Válogatott tanulmányok, előadások és interjúk, Budapest, Pallas Stúdió Attraktor Kft., 1998
Reboul, Anne – Moeschler, Jaques: A társalgás cselei, Budapest, Osiris, 2000

KMNN10 Kutatásmódszertan
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató: Béres István dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 5kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN1001 (3kr), KMNN1002 (2kr)
Tárgyeleme(i): KMNN1001 Kutatásmódszertan 1.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. szemeszteresek
A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter után: 0. szemeszter

Tantárgy leírása:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a különféle kommunikációs tárgyú kutatások során alkalmazható kvalitatív és kvantitatív módszereket, és egyéni kutatási tervek, projektek kidolgozása során azok gyakorlati kipróbálására is lehetőséget biztosítson. A módszertani szemináriumok keretei között a hallgatók megismerkednek a társadalomtudományi kutatás alapvető dilemmáival, paradoxonaival, bevezetést nyernek az empirikus adatgyűjtés technikáiba (levéltári és könyvtári kutatás, adatbázisok kezelése, kérdőíves adatfelvétel stb.). A kurzusokon a lehetséges kutatási módszerek széles skáláját ismerhetik meg a terepmunka eljárásaitól kezdve a különféle interjútechnikák alkalmazásán, a szövegek és források elemzésének eljárásain (tartalomelemzés, diskurzuselemzés) át a kérdőíves adatgyűjtés és számítógépes feldolgozás módozataiig. A tantárgy keretei között szerzik meg a hallgatók azt a módszertani jártasságot és kutatási tapasztalatot, melynek birtokában képesek a szakdolgozat elkészítéséhez szükséges önálló empirikus kutatás megtervezésére és végrehajtására.

Kötelező olvasmányok:

Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Budapest, Balassi Kiadó, 2000
van Dijk, Teun A.: A kritikai diskurzuselemzés elvei, In szerk.: Szabó Márton, Kiss Balázs, Boda Zsolt: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus, Budapest, Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000. 442-477.
Feischmidt Margit – Kovács Éva (szerk.): Kvalitatív módszerek az empirikus társadalom és kultúrakutatásban, Digitális tankönyv, Budapest/Debrecen, PTE-BTK-HEFOP 2006.
Kovács Éva (szerk.): Közösségtanulmány, Módszertani jegyzeti, Budapest/Pécs, Néprajzi Múzeum -PTE-BTK, 2007
Letenyei László (szerk.) Településkutatás, Szöveggyűjtemény, Budapest, Új Mandátum, 2006. 477-498.

KMNN1002 Kutatásmódszertan 2.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. szemeszteresek

Tantárgy leírása:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a különféle kommunikációs tárgyú kutatások során alkalmazható kvalitatív és kvantitatív módszereket, és egyéni kutatási tervek, projektek kidolgozása során azok gyakorlati kipróbálására is lehetőséget biztosítson. A módszertani szemináriumok keretei között a hallgatók megismerkednek a társadalomtudományi kutatás alapvető dilemmáival, paradoxonaival, bevezetést nyernek az empirikus adatgyűjtés technikáiba (levéltári és könyvtári kutatás, adatbázisok kezelése, kérdőíves adatfelvétel stb.). A kurzusokon a lehetséges kutatási módszerek széles skáláját ismerhetik meg a terepmunka eljárásaitól kezdve a különféle interjútechnikák alkalmazásán, a szövegek és források elemzésének eljárásain (tartalomelemzés, diskurzuselemzés) át a kérdőíves adatgyűjtés és számítógépes feldolgozás módozataiig. A tantárgy keretei között szerzik meg a hallgatók azt a módszertani jártasságot és kutatási tapasztalatot, melynek birtokában képesek a szakdolgozat elkészítéséhez szükséges önálló empirikus kutatás megtervezésére és végrehajtására.

Kötelező olvasmányok:

Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Budapest, Balassi Kiadó, 2000
van Dijk, Teun A.: A kritikai diskurzuselemzés elvei, In szerk.: Szabó Márton, Kiss Balázs, Boda Zsolt: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus, Budapest, Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000. 442-477.
Feischmidt Margit – Kovács Éva (szerk.): Kvalitatív módszerek az empirikus társadalom és kultúrakutatásban, Digitális tankönyv, Budapest/Debrecen, PTE-BTK-HEFOP 2006.
Kovács Éva (szerk.): Közösségtanulmány, Módszertani jegyzeti, Budapest/Pécs, Néprajzi Múzeum -PTE-BTK, 2007
Letenyei László (szerk.) Településkutatás, Szöveggyűjtemény, Budapest, Új Mandátum, 2006. 477-498.

KMNN11 Vizuális antropológia
A tantárgy kötelezően választandó. Kérjük ellenőrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató: Béres István dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN1101 (4kr)
Tárgyeleme(i): KMNN1101 Vizuális antropológia
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. szemeszteresek

Tantárgy leírása:

A tantárgy egyes kulturális jelenségek vizsgálatához, értelmezéséhez vizuális metodológiákat, metodikákat kínál. A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék és a fogalom-használat szintjén elsajátítsák a meghatározónak számító "visual studies" terminológiáját, értelmezési módszereit.
A tantárgy kiemelten foglalkozik a "képantropológia", a "másodlagos szóbeliség"és a "képi fordulat" jelenségkörrel. A vizuális jelenségek médiaspecifikus tulajdonságai médiaarcheológiai, médiaesztétikai irányokból kerülnek meghatározásra (fotó, film, tv, videó, internet). Mindennek során egy kiterjesztett vizualitás-fogalmat érvényesítünk, ahol adott esetben audiovizuális, multimediális jelenségeket is értelmezünk.

Kötelező olvasmányok:

Belting, Hans: Képantropológia, Budapest, Kijárat (Spatium 2.), 2003
Horányi Özséb (szerk.): A sokarcú kép. Budapest, Typotex, 2003
Kunt Ernő: Fotóantropológia, Miskolc - Budapest, KVAT - Budapest Galéria, 1995
Nagy Edina (szerk): A kép a médiaművészet korában, Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2006
Neumer Katalin (szerk): Kép, beszéd, írás, Budapest, Gondolat, 2003 

KMNN12 Szervezeti kommunikáció
A tantárgy kötelezően választandó. Kérjük ellenőrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató: Havasréti József
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN1201 (4kr)
Tárgyeleme(i): KMNN1201 Szervezeti kommunikáció
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. szemeszteresek

Tantárgy leírása:

A Szervezeti kommunikáció című tantárgy olyan kultúraközpontú megközelítést érvényesít a szervezetek tanulmányozásában, mely a szociálpszichológia, a kulturális antropológia, a politológia szemléletét és felismeréseit egyesíti, és egyúttal a kultúra és a kommunikáció perspektíváján keresztül értelmezi újra a szervezetszociológia által tárgyalt szervezeti jelenségeket. Ez a megközelítés a szervezeti jelenségek interpretálására törekszik, ezért a gyakorlatból indul ki. A szervezeti kommunikáció vizsgálatának e tárgy keretei között hangsúlyos momentumai:
- a kommunikáció különböző formái által konstituált közös kulturális terek, interkulturális találkozások, konfliktusok;
- a szervezetek sokrétű kommunikációs gyakorlata által létrehozott (részben kognitív természetű) szervezeti valóság, interpretációk, képzetek;
- a szervezeteknek az előbbiek által erősen meghatározott közkapcsolatai, azaz belső és külső PR tevékenysége;
- azok az új típusú kommunikációs médiumok, melyek a számítógépes hálózatok nyújtotta lehetőségekre épülnek
- valamint azok a szervezeti működést támogató (elsősorban pszichológiai) fejlesztő technikák, melyek képesek elősegíteni a szervezeteken belüli információáramlást, szemléletformálást és motivációt, illetve kezelni a kialakult konfliktusokat.

Kötelező olvasmányok:

Csepeli György: A szervezkedő ember, A szervezeti élet szociálpszichológiája, Budapest, Osiris Kiadó, 2001
Hidasi Judit: Interkulturális kommunikáció, Budapest, Scolar, 2004
Jávor István: A szervezetszociológia gondolati rendszerei, Budapest, ELTE Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ – Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993
Kieser, Alfred (szerk.): Szervezetelméletek, Budapest, Aula, 1995
Klein Sándor: Vezetés- és szervezetpszichológia, Budapest, Edge 2000 Kft., 2002.

KMNN13 Politikai kommunikáció
A tantárgy kötelezően választandó. Kérjük ellenőrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató: Kovács Éva
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN1301 (2kr)
Tárgyeleme(i): KMNN1301 Politikai kommunikáció
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek

Tantárgy leírása:

A politika és a média szoros egymásba fonódása (a politika mediatizációja) az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb hazai közéleti tapasztalata. Ebből kiindulva a tantárgy célja az, hogy megismertesse a hallgatókkal a politikai kommunikáció legfontosabb szereplőit, intézményeit, gyakorlatait. Eközben a politika szférájához egyrészt a nyilvánosság szociológiai elméletei, másrészt pedig a tömegkommunikáció elméletei felől közelít. Áttekinti a politikai kommunikáció történetének jelentős állomásait, és részletesen tárgyalja többek között a politikai retorika, a politikai diskurzusok, a propaganda, a politikai reklám és marketing, a politikai napirend, a kampánykommunikáció, közpolitikai kommunikáció témaköreit.

Kötelező olvasmányok:

Kiss Balázs (szerk.): Politikai kommunikáció, Szöveggyűjtemény, Budapest, Rejtjel Kiadó, 2000
Mazzoleni, Gianpietro: Politikai kommunikáció, Budapest, Osiris Kiadó 2002 (1998)
Newman, Bruce: Politikai marketing, Budapest, Bagolyvár, 1999
Sárközy Erika – Schleicher Nóra (szerk.): Kampánykommunikáció, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2003
Török Gábor: A politikai napirend, Politika, média, közvélemény, és az ’agenda setting’ hatás. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2005

KMNN14 Identitás és reprezentáció
A tantárgy kötelezően választandó. Kérjük ellenőrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató: Szijártó Zsolt
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN1401 (4kr)
Tárgyeleme(i): KMNN1401 Identitás és reprezentáció
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek

Tantárgy leírása:

A kurzus bevezeti a hallgatókat a későmodern társadalmi viszonyokat, és az abban élő egyének helyét, mások általi és önértelmezéseit meghatározó reprezentációs formák tanulmányozásába. Olyan keretet nyújt, amelyben a társadalomtörténeti, filozófiai és antropológiai elméletek, valamint az antropológiai leírások és esettanulmányok segítségével értelmezni lehet a társadalmi és kulturális különbségek előállításának és fenntartásának folyamatait, különösen az etnicitás, a társadalmi nemek, valamint a nemzedéki és a státusz csoportok területén. A kurzus továbbá olyan fogalmak, illetve témák köré szerveződik, mint: (a) az állam és a hatalom, a nacionalizmus, gendered rezsimek elméletei, (b) kisebbségek identitáspolitikai stratégiái, biopolitika, etnopolitka, (c) nemi, kisebbségi és perifériális tapasztalatok, (d) csoportközi viszonyok. A kurzus az identitások előállításának társadalmi folyamatait a reprezentációs rendszerek vonatkozásában tárgyalja, különös tekintettel a médiára, de érintve a reprezentáció nem nyelvi (pl. képi) és nem nyilvános formáit is (pl. mindennapi beszéd).

Kötelező olvasmányok:

Bourdieu, Pierre: Férfiuralom, Budapest, Napvilág, 2000
Verdery, Katherine: "Nemzet" és "nacionalizmus": merre tovább? In: Csepeli György, Örkény Antal, Székelyi Mária (szerk.): Kisebbségszociológia, Budapest, Minoritás könyvek, 1997
Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény, Budapest, Rejtjel, 2004
Neményi Mária: Csoportkép nőkkel, Budapest, Új Mandátum, 1999
Randall-Waylen (szerk) A társadalmi nem, politika és az állam, Budapest, Jószöveg Műhely Kiadó, én. 

KMNN15 Az új média: fejlődési trendek és társadalomelméletek
A tantárgy kötelezően választandó. Kérjük ellenőrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató: Havasréti József
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN1501 (4kr)
Tárgyeleme(i): KMNN1501 Az új média: fejlődési trendek és társadalomelméletek
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek

Tantárgy leírása:

A tantárgy az új média jelenségkörét és annak a társadalmi-kulturális változásokkal kapcsolatos összefüggésrendszerét igyekszik feltárni. Az online kommunikáció különböző esetein keresztül vizsgálják a társadalmi kommunikációban bekövetkező változásokat, miközben különféle jelenség-típusokat definiál. Ezek során kerülnek meghatározásra és kibontásra a média szüzséjére, használatára vonatkozó fogalmak (metamédia, interfész, multimédia, interaktivitás, stb.).
A tantárgy médiumelméleti alapokból kiindulva tárgyalja az új média és a hagyományos médiaelméletek közötti alapvető különbségeket, miközben kitér olyan jelenségek tárgyalására is, mint a mobil-kommunikáció, az "e"jelenségek (government, learning, kereskedelem...), az online közösségek, a cyberkultúra, a kultúra vizualizációja stb.
A hallgatók mindeközben megismerik és elsajátítják a meghatározó kortárs társadalomelméletek, irányzatok fogalmi, értelmezési kereteit, adekvát ismereteket szereznek ezek alkalmazhatóságáról. A tantárgyak elsődleges célja, hogy az itt szerzett ismereteket a társadalmi-kulturális jelenségek vizsgálatára vonatkoztatva a hallgatók alkalmazható tudást szerezzenek.

Kötelező olvasmányok:

Castells, Manuel: Az Internet-galaxis. Gondolatok internetről, üzletről és társadalomról, Budapest, Network TwentyOne Kft, 2002
György Péter: Digitális éden, Budapest, Magvető, 1998
Halácsy P. – Vályi G.- Wellmann B.(szerk.): Hatalom a mobiltömegek kezében, Budapest, MOKK-Typotext, 2007
Ivacs Á.- Sugár J. (szerk): Buldózer: Médiaelméleti antológia, Budapest, Media Research Alapítvány, 1997
Szakadát István: Egyben az egész egytől egyig, Budapest, MOKK-Typotext, 2007

KMNN16 Kulturális marketing
A tantárgy kötelezően választandó. Kérjük ellenőrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató: Törőcsik Mária
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN1601 (4kr)
Tárgyeleme(i): KMNN1601 Kulturális marketing
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. szemeszteresek

Tantárgy leírása:

A tantárgy a kulturális termékek, szolgáltatások piacán alkalmazandó marketingdöntések sajátosságait veszi sorra. A piac egyedi vonásainak megismerése adja azt az alapot, amire építkezve a marketingvezetők meghozhatják döntéseiket. A tárgy oktatása során kitérünk a kultúra fogalma körüli vitákra (elit és populáris), megkíséreljük megfogalmazni, hogyan értelmezhető a kultúra az ICT korában. Izgalmas vizsgálati terület lesz a kurzus során a termék fogalmának, árának és a sajátos csatornáknak (pl. aukciók), az ajánlatos piacbefolyásolási eszközöknek a meghatározása. Kivételes figyelmet érdemelnek a vásárlók, fogyasztók is. A régi és az új kultúrát preferáló vásárlók motivációi, döntéshozatalai kifejtést érdemelnek. A kulturális intézmények, vállalkozások sajátos problémáit is felvezetjük a félév során, pl. a szponzoráció, az egyéb források felkutatása. A kurzus esttanulmányok megismerésével, megoldásával, gyakorlati szakemberek bevonásával vezeti be a hallgatókat az ismeretek mélyebb dimenzióiba.

Kötelező olvasmányok:

Hausmann, Andrea und Sabrina Helm: Kundenorientierung im Kulturbetrieb. Grundlagen - Innovative Konzepte - Praktische Umsetzungen Vs Verlag, Auflage: 1 (Juni 2006)
Höhne, Steffen und Ralph Ph. Ziegler: Kulturbranding. Konzepte und Perspektiven der Markenbildung im Kulturbereich Leipziger Universitätsverlag; Auflage: 1 (November 2006)
Klein, Armin: Kultur-Marketing. Das Marketingkonzept für Kulturbetriebe DTV-Beck; Auflage: 2., aktualis. Aufl. (April 2005)
Kolb, Bonita M.: Marketing Cultural Organisations: New Strategies for Attracting Audiences to Classical Music, Dance, Museums, Theatre and Opera Publisher: Oak Tree Press; 1st edition (August 1, 2000)
Magyari Beck István: Kulturális marketing és kreatológia. Budapest, Semmelweis Kiadó, 2006

KMNN17 Információs társadalom és kultúra
A tantárgy kötelezően választandó. Kérjük ellenőrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató: Béres István dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN1701 (2kr)
Tárgyeleme(i): KMNN1701 Információs társadalom és kultúra
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek

Tantárgy leírása:

A tárgy keretében a hálózati jelenségek kommunikációs értelmezésének elméleti lehetőségét, alternatív kereteit tesszük vizsgálat tárgyává. A hálózati szerveződés és az ehhez kapcsolódó lehetőségek és szükségszerűségek számos különböző területen ragadhatóak meg: a szociális viszonyok tekintetében értelmezett kapcsolati hálókban, a hiperlinkes szerkezetű szövegek és médiatermékek strukturális és tartalmi sajátosságaiban, illetve az információs technológiák kulturális, gazdasági és társadalmi rétegződést átformáló hatásában. A tárgy célja, hogy kiemelje azokat az interdiszciplináris kapcsolódási pontokat, melyek segítségével értelmezhetők a posztindusztriális társadalmakban az információs technológiák elterjedése kapcsán lejátszódó folyamatok. A szakirodalom feldolgozása során tárgyalásra kerülnek a hálózati kommunikáció vizsgálatához kapcsolódó alapfogalmak, mint az információs társadalom és gazdaság, a másodlagos szóbeliség, a technológiai-társadalmi tőke.

Kötelező olvasmányok:

Barabási Albert-László: Behálózva, A hálózatok új tudománya, Budapest, Magyar Könyvklub, 2003
Bell, Daniel: Az információs társadalom társas kereterendszere, In: Információs Társadalom 2001. I. évf. 1. szám
Buchanan, Mark: Nexus, avagy kicsi a világ, Hálózatok úttörő tudománya, Budapest, Typotex Kiadó, 2003
Castells, Manuel: A hálózati társadalom kialakulása, Az információ kora, Gazdaság, társadalom és kultúra, I. köt. Budapest, Gondolat-Infonia, 2005
Molnár Szilárd: "Társadalmi tőke és információs társadalom, Egyedül kuglizni, egyedül szörfölni?" In: Szociológia Szemle, 2003/3. szám, 112-121.

KMNN18 Interdiszciplináris tanulmányok
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-4. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 20kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN1801 (5kr), KMNN1802 (5kr), KMNN1803 (5kr), KMNN1804 (5kr)
Tárgyeleme(i): KMNN1801 Interdiszciplináris tanulmányok 1.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 5kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 5 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. szemeszteresek

KMNN1802 Interdiszciplináris tanulmányok 2.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 5kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 5 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. szemeszteresek

KMNN1803 Interdiszciplináris tanulmányok 3.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 5kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 5 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. szemeszteresek

KMNN1804 Interdiszciplináris tanulmányok 4.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 5kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 5 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. szemeszteresek

KMNN19 Prezentációs technikák II. konferencia és workshop előadás idegen nyelven
A tantárgy kötelezően választandó. Kérjük ellenőrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-5. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató: Jakabné Somogyi Rozália Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN1901 (3kr)
Tárgyeleme(i): KMNN1901 Prezentációs technikák II. konferencia és workshop előadás idegen nyelven
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Idegennyelvi Lektorátus (BTK)
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. szemeszteresek
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék

Tantárgy leírása:
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a tudományos prezentáció, előadás típusait, szerkezeti felépítését, retorikai elemeit és funkcióit, valamint, hogy elsajátítsák a tudományos (konferencia-, workshop-, poszter-) prezentáció összeállításának módját és előadásának technikáit, beleértve a különféle vizuális, audiovizuális eszközök (Power Point, poszter, handout, írásvetítő, videó, stb.) használatát. A kurzus során a hallgatóknak – az elsajátított ismeretek alapján – a szakterületükhöz kapcsolódó, önálló idegen nyelvű előadást kell készítenie és bemutatnia, valamint képesnek kell lenniük, hogy résztvegyenek a többi hallgató előadását követő – szintén idegen nyelven lebonyolított - vitákban a tanultaknak megfelelően. A kurzus súlypontjai az alábbiak:
• A felkészülés legfontosabb elemei (jegyzetek elkészítése, elpróbálás, felkészülés az esetleges technikai hibákra, stb.)
• A tudományos prezentáció retorikai funkciói (beszámoló, narratív leírás, definiálás, osztályozás/kategorizálás, példák használata, táblázatok bemutatása, folyamat leírás, stb.)
• Az előadás utáni vita lebonyolítása, irányítása, a felmerülő kérdések, félbeszakítások kezelése, részvétel a vitában: a kérdésfeltevés, közbevetés, egyet nem értés, stb. udvarias módjai, illetve azok nyelvi megformáltsága
• A vizuális, audiovizuális eszközök használata (számítógép, Power Point, handout, írásvetítő, stb.)
• A vizuális anyagok elkészítése és összeállítása, felhasználásának módja
• A megfelelő testbeszéd gyakorlása (szemkontaktus, gesztikulálás, öltözék, stb.)
• A hallgatóság fontossága az előadás szempontjából (célközönség ismeretszintje, kontaktus a hallgatósággal, stb.)

Kötelező olvasmányok: (válogatott, aktuális idegen nyelvű szemelvények tudományos szakkönyvekből, illetve szakfolyóiratokból, publikációkból)

Comfort, J. : Effective presentations. Oxford: Oxford University Press. 1995
Ellis, M.- O'Driscoll, N.: Giving presentations. London: Longman. 1992
Kayfetz, J. L - Smith, M. E. F. (1992). Speaking effectively: Strategies for academic interaction. Boston, MA: Heinle & Heinle. 1992
Powell, M.: Presenting in English. Hove: LTP. 1996
Reinhart, S. M.: Giving academic presentations. Ann Arbor: University of Michigan Press. 2002.
Roguski, C. -Palmberg, E.: Academic mini lectures. Boston: Heinle & Heinle. 1990

KMNN20 Idegen nyelvű tudományos írásmű II.: Bevezetés az idegen nyelvű publikációba
A tantárgy kötelezően választandó. Kérjük ellenőrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-5. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató: Jakabné Somogyi Rozália Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN2001 (3kr)
Tárgyeleme(i): KMNN2001 Idegen nyelvű tudományos írásmű II.: Bevezetés az idegen nyelvű publikációba
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Idegennyelvi Lektorátus (BTK)
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. szemeszteresek
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék

Tantárgy leírása:
A tudományos írásmű II. műfajelemzésen alapuló kurzus, amely a bölcsészet- és társadalomtudomány publikálásra szánt idegen nyelvű írásos műfajok szövegeinek (pl. értekezés, esszé, kutatási beszámoló, recenzió, kritika, poszter) szerkesztésével foglalkozik. A nyelvi, formai és stilisztikai követelmények megismerése és gyakorlati alkalmazása mellett, a kurzus nagy hangsúlyt fektet a célnyelvi tudományos közélet- és a publikálás konvencióinak megismerésére, helyes alkalmazására is (pl. a referencia-készítés egyezményes formái.). Ezen kívül olyan kiegészítő szövegtípusok szerkesztésével is foglalkozik, amelyek a szakemberek külföldi önmenedzselésének fontos eszközei (pl. önéletrajzok típusai, motivációs levél, kutatási terv). Egységes nyelvi és kulturális alapról indulva kitekintést nyújt a hallgatók konkrét tudományterületének sajátosságaira is.

Kötelező olvasmányok: (válogatott, aktuális idegen nyelvű szemelvények tudományos szakkönyvekből, illetve szakfolyóiratokból, publikációkból)

Coxhead, A.: A new academic word list. TESOL Quarterly, 34, 213-238. 2000.
Dollahite, N. E & Haun, J.: Sourcework: Academic writing from sources. New York: Houghton Mifflin. 2006.
Gibaldi, J.: MLA handbook for writers of research papers (5th ed.). New York: Modern Language Association of America. 1999.
McCormack, J. & Slaght, J.: English for academic study: Extended writing & research skills. Reading: Garnet Education. 2005.
Turley, R. M.: Writing essays: A guide for students in English and the humanities. London: Routledge/Falmer. 2000.
Zemach, D. E. & Rumisek, L. A.: Academic writing: From paragraph to essay. Oxford: Macmillan. 2005.

KMNN21 Fordítástechnika
A tantárgy kötelezően választandó. Kérjük ellenőrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-5. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató: Jakabné Somogyi Rozália Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN2101 (3kr)
Tárgyeleme(i): KMNN2101 Fordítástechnika
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Idegennyelvi Lektorátus (BTK)
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék

Tantárgy leírása:

A fordítás című tantárgy célja az idegen nyelvű tudományos- és szaknyelv tipikus lexikai, valamint mondat- és szövegszerkezeti elemeinek megismerése, értelmezése és magyarra fordítása. A fordítás során alkalmazandó fordítástechnikai eljárások elméleti megismerése és gyakorlati alkalmazása a különböző műfajú szak-specifikus tudományos szövegek fordítása során. Mindennek az a célja, hogy a hallgatók a tanulmányaikhoz kapcsolódó idegen nyelvű szakszövegeket képesek legyenek értelmezni és lefordítani.
1. Az elsajátítandó fordítástechnikai eljárások:
• Nyelvtani cserék (bevezetés)
• A fordítás lexikai problémái (bevezetés)
• Lexikai behelyettesítés
• Jelentések szűkítése és bővítése
• Jelentések kihagyása és betoldása
• Grammatikai konkretizálás és generalizálás
• Grammatikai felbontás és összevonás
• Grammatikai kihagyás és betoldás
• Grammatikai áthelyezések (szórendi változtatások)
• Grammatikai cserék
2. A fordítástechnikai eljárások gyakorlati alkalmazása
• Különböző műfajú és hosszúságú szövegek fordítása.

Kötelező olvasmányok: (válogatott, aktuális idegen nyelvű szemelvények tudományos szakkönyvekből, illetve szakfolyóiratokból, publikációkból)

Bart István, Klaudy Kinga, Szöllőssy Judit: Angol Fordítóiskola. Corvina Könyvkiadó, Budapest. 1996.
Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Scholastica Könyvkiadó, Budapest. 1994.
Hatim,B.-Mason, I.: Discourse and the translator. Longman, London 1992
Roger T. Bell: Translation and Translating: Theory and Practice. Longman, London, 1994.

KMNN22 Idegennyelvű hallás utáni értés
A tantárgy kötelezően választandó. Kérjük ellenőrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-5. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató: Jakabné Somogyi Rozália Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN2201 (3kr)
Tárgyeleme(i): KMNN2201 Idegennyelvű hallás utáni értés
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Idegennyelvi Lektorátus (BTK)
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. szemeszteresek
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek hirdethetik meg:
Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék

Tantárgy leírása:

A hallás utáni értés fejlesztésének a célja, hogy a hallgatókat felkészítse tudományos igényű viták, előadások követésére, valamint a legfontosabb jegyzetelési technikák elsajátítására.

• Különböző műfajú szóbeli megnyilvánulások felépítésének, nyelvi megformáltságának megismerése intenzív hallás utáni értési gyakorlatok keretében, mint például:
- tudományos / ismeretterjesztő előadás
- tudományos vita/beszélgetés
- interjú
• Autentikus hallott szövegek jegyzetelése, az információ szelektálása és összefoglalása. A beszélő intencióinak felismerése, a hallott információ fontosság szerinti értékelése.

Kötelező olvasmányok: (válogatott, aktuális idegen nyelvű szemelvények tudományos szakkönyvekből, illetve szakfolyóiratokból, publikációkból)
Espeseth, M.: Academic listening encounters. Cambridge: Cambridge University Press.1999
Fairfax, B. & Trzeciak, J.: English for academic study series: Listening. Longman, London. 1999.
James, G.: Interactive listening on campus: Authentic mini-lectures. Heinle & Heinle, Boston. 1992.
McDonough, J.: Listening to lectures: Sociology. Oxford: Oxford University Press. 1978.

KMNN23 Tutori szeminárium
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-7. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN23 (2kr)
Tárgyeleme(i): KMNN23 Tutori szeminárium
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. szemeszteresek

KMNN24 Tutori konzultáció
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-7. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN2401 (4kr)
Tárgyeleme(i): KMNN2401 Tutori konzultáció
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. szemeszteresek
A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter előtt: 2. szemeszter
A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter után: 4. szemeszter

KMNN25 Szakdolgozati kutatómunka
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-7. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN2501 (4kr)
Tárgyeleme(i): KMNN2501 Szakdolgozati kutatómunka
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek

KMNN26 Szakdolgozat megírása
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-7. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék


SZAKDOLGOZAT


A szakdolgozat célja, hogy a jelölt a választott témakörben bizonyítsa szakirodalmi tájékozottságát, a szakirodalomhoz való kritikai viszonyát, valamint elemző, értékelő készségét.
Empirikus kutatás esetén bizonyítsa, hogy képes tudományos minőségű adatgyűjtésre, az adatok szakszerű feldolgozására, értékelésére, illetve mindezekből helyes következtetések levonására.
Tükrözi a hallgató tájékozódását a témára vonatkozó hazai és/vagy nemzetközi szakirodalomban, valamint szakmai ítélőképességét az eredmények elemző, kritikai és összegző áttekintése során.
A tényfeltárás és/vagy az értelmezés területén szakmailag értékelhető eredményt nyújt, és ilyen módon dokumentálható, hogy a hallgató elsajátította, és alkalmazni tudja a tudományterület fogalmi eszközeit és módszereit.
A diplomamunkának/szakdolgozatnak meg kell felelnie a szakmai közleményekkel kapcsolatban az adott tudományterületen támasztott formai
Követelményeknek is.
A szakdolgozati és diplomamunka témák meghatározásának módját, az értékelés általános szempontjait, a terjedelmet, a beadás határidejét a képzési programok valamint az intézményi szabályzatok előírásai tartalmazzák.

A szakdolgozat formai kritériumai:
A szakdolgozat belső címlapján az alábbi adatoknak kell szerepelni:
A szakdolgozat címe, szerző neve, szakja, a konzulens oktató neve,
beosztása, tanszéke, a szakdolgozat helye és a benyújtás éve.

A diplomamunka/szakdolgozat terjedelme legalább 100.000 n, amely nem foglalja magában a tartalomjegyzéket, a jegyzeteket, a bibliográfiát.
Illusztráció értékű ábrákat, képeket, hangzó anyagot, stb. mellékletben kell a megadott terjedelmen felül a dolgozathoz fűzni.
A diplomamunkát/szakdolgozatot két példányban kell a Tanulmányi Osztályra
az ütemezésben megadott határidőig leadni. A témavezetőnek a diplomamunkát/szakdolgozatot elektronikus formátumban elkészítve is le kell adni.
A főszöveget követően kell elhelyezni a függelékeket (illusztrációkat),
A felhasznált irodalom és források jegyzékét. A mellékletekre, függelékekre, jegyzetapparátusra, bibliográfiára vonatkozóan terjedelmi megkötés nincs.

A szakdolgozatokat kizárólag A/4-es lapra lehet nyomtatni. A szöveg oldal-formázásnak alábbi kritériumaival:

Margók: fenti, lenti, bal és jobb egyaránt 2,5 cm
Élőfej és Élőláb egyaránt 1,25 cm, Kötésmargó helye: balra
Betűtípus: Times New Roman CE; Betűstílus: Normal; Betűméret: 12
Igazítás: sorkizárt; Behúzás balra: 0 cm; jobbra: 0 cm;
Sorköz 1,5

A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):
KMNN2601 (4kr)
Tárgyeleme(i): KMNN2601 Szakdolgozat megírása
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozat
Várható teljesítési mód: Szakdolgozat (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 0 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. szemeszteresek