A PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék szigorlati és szakdolgozati szabályzata – a BA-tanulmányokat folytató hallgatók számára

Az alapszak elvégzése során a kötelező és választható kurzusok teljesítéséhez egy szigorlat letétele, egy szakdolgozat elkészítése és sikeres záróvizsga szükséges. A szigorlat megkezdésének, a szakdolgozat leadásának és a záróvizsgára jelentkezés formális feltételeit a tanterv és az egyetemi tanulmányi és vizsgaszabályzat rögzíti. Jelen szabályzat rögzíti azokat a szabályokat, amelyek a tanulmányok ütemezésére, a vizsgák és a szakdolgozat tartalmi kritériumaira vonatkoznak.


I. A SZIGORLATI ELJÁRÁS
A szigorlatok időpontjait a tanszék minden félév elején a hirdetőtáblákon és a honlapon közzéteszi. A vizsgákra való jelentkezésre, lebonyolításuk módjára az egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának előírásai vonatkoznak. A szigorlati vizsga leírása, tételsora és olvasmánylistája megtalálhatóak a tanszéki honlapon.

A szigorlat egy részből (szóbeli vizsga) áll, a bizottság a szigorlat után röviden értékeli a hallgató vizsgán nyújtott teljesítményét.

I.1. A szigorlatra jelentkezés feltétele
A szigorlat tantervi előfeltételeinek, azaz a BA képzés alapozó moduljának teljesítése.

I. 2. Tudnivalók a szigorlatra való felkészüléshez
A sikeres szigorlati felkészüléshez az alábbi szempontok figyelembevételét javasoljuk:
- olvassák el az eredeti szövegeket, és ne mások által kidolgozott tételekből tanuljanak,
- ismerjék azokat az irányzatokat, tudományos iskolákat, melyekhez a tételek, és azok szerzői tartoznak,
- el tudják helyezni időben a szerzőket és az olvasmányokat,
- emeljék ki a legfontosabb szempontokat, definíciókat, alapfogalmakat a felelet során, és képesek legyenek azokat önmagukban is értelmezi.

I. 3. A szóbeli vizsga
A vizsgán 2-3 tagú bizottság van jelen, és az előzetesen megadott tételek jelentik a szóbeli vizsga témáját. A hallgató az „A” és a „B” tételsorból egyaránt húz egy-egy tételt. A felkészülési idő 20 perc.

A szigorlat a féléven belül egyszer halasztható, indokolt esetben. A halasztást kérvényezni kell a tanszék vezetőjénél, legalább két munkanappal a szóbeli vizsga időpontja előtt.

A szigorlati végeredmény két jegyből tevődik össze:„A” és B tételsor 1-1 tételére adott felelet jegye. A szigorlat (a TVSZ 97. § 5. pontja szerint) csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a hallgató mindegyik tételt sikeresen teljesíti. Amennyiben a hallgató valamelyik tételt nem teljesítette, akkor mind az „A”, mind a „B” tételsorból újra kell vizsgáznia.

II. A SZAKIRÁNYVÁLASZTÁSRÓL
Az érvényes tanterv szerint csak az a diák választhat szakirányt, aki korábban már leszigorlatozott. A szigorlat ajánlott ideje: 3 félév. Azok a hallgatók, akik nem teljesítették a szigorlatot, nem tudnak felvenni szakirányba tartozó órákat.

III. A SZAKDOLGOZATRÓL ÉS A ZÁRÓVIZSGÁRÓL

III.1. A szakdolgozati konzultáció felvétele
A harmadéves kommunikáció- és médiatudomány, illetve szabad bölcsész kommunikáció szak(irány)osoknak teljesíteniük kell a szakdolgozati konzultációt. A kurzus felvételének időpontja: a szigorlat sikeres letétele után, a szakdolgozat leadását megelőző félévben. Amennyiben valaki nem teljesíti a szakdolgozati konzultációt, az adott évben nem tudja befejezni a tanulmányait, s nem kaphat diplomát sem.

A kurzus felvétele előtt a tanszéki honlapon (www.commonline.hu) tájékozódni kell a tanszék által felkínált szakdolgozati témajavaslatokról, s ennek alapján kell témát és konzulenst választani. Előnyösebb a széles kínálatból olyan témát kiválasztani, amellyel a hallgató már korábbi tanulmányai során megismerkedett és annak szakirodalmában, kutatásmódszertanában elmélyedt.

Legkésőbb a félév harmadik hetéig – a teendők megbeszélése céljából – fel kell keresni a leendő konzulenst. Ha olyan oktatót választott valaki, aki nem hirdetett meg külön szakdolgozati konzultációt, akkor – az oktatóval való megbeszélést követően – a Szijártó Zsolt tanszékvezető által hirdetett órára kell jelentkezni. 

A konzultációk időpontjai – ha nincs külön jelölve – a félév elején, a közös megbeszélés után alakulnak ki.

III.2 A szakdolgozati konzultáció teljesítéséről
A szakdolgozati konzultáció teljesítésének feltétele a félév végére a szakdolgozat elméleti fejezetének elkészítése, valamint a dolgozat alapjául szolgáló kutatás elkezdése, jelentős előrehaladás abban. A tárgy teljesítése feltételezi egy nyilvános, a vizsgaidőszakban megrendezett vitafórumon való részvételt, ahol a hallgató röviden bemutatja saját munkáját és válaszol a felmerülő kérdésekre.

III. 3. A szakdolgozatról
A szakdolgozat a tanszék elvárásai alapján valamilyen kommunikációs jelenséget saját empirikus kutatás segítségével vizsgál, miközben összefoglalja a téma elméleti hátterét, reflektál azokra.

A szakdolgozat célja, hogy a jelölt a választott témakörben bizonyítsa, hogy képes az elsajátított ismeretek szintetizálására, a tudományos munkához szükséges kezdeti lépések megtételére, valamint a megkívánt módszertani és stiláris eljárások alkalmazására. Amennyiben a hallgató szakon belüli szakirányt választ, szakdolgozatát abból kell megírnia.

A szakdolgozat elkülöníthető főszöveg mellett tartalmazhat egyéb mellékleteket (jegyzetek, függelék, illusztrációk, stb.) A szakdolgozat formai kritériumai: A szakdolgozat belső címlapján az alábbi adatoknak kell szerepelni: a szakdolgozat címe, szerző neve, szakja, a konzulens oktató neve, beosztása, tanszéke, a szakdolgozat helye és a benyújtás éve. A diplomamunka/szakdolgozat terjedelme legalább 40.000 n szóközzel, (kb. 20 oldal) amely nem foglalja magában a tartalomjegyzéket, a jegyzeteket, a bibliográfiát. Illusztráció értékű ábrákat, képeket, hangzó anyagot, stb. mellékletben kell a megadott terjedelmen felül a dolgozathoz fűzni. A főszöveget követően kell elhelyezni a függelékeket (illusztrációkat), a felhasznált irodalom és források jegyzékét.

A diplomamunkát/szakdolgozatot két példányban kell a Tanulmányi Osztályra az ütemezésben megadott határidőig leadni. A témavezetőnek a diplomamunkát/szakdolgozatot elektronikus formátumban elkészítve is le kell adni. A mellékletekre, függelékekre, jegyzetapparátusra, bibliográfiára vonatkozóan terjedelmi megkötés nincs. A szakdolgozatokat kizárólag A/4-es lapra lehet nyomtatni. A szöveg oldal-formázásnak alábbi kritériumaival: Margók: fenti, lenti, bal és jobb egyaránt 2,5 cm Élőfej és Élőláb egyaránt 1,25 cm, Kötésmargó helye: balra Betűtípus: Times New Roman CE; Betűstílus: Normal; Betűméret: 12 Igazítás: sorkizárt; Behúzás balra: 0 cm; jobbra: 0 cm; Sorköz: 1,5 sor.”

III. 4. A záróvizsgáról
A hallgatóknak a tanulmányaik befejezését követően záróvizsgát kell tenniük. A záróvizsga két részben zajlik. Egyrészt a szakdolgozathoz kapcsolódó, a konzulens és a bíráló által előzetesen feltett kérdésekre adott válaszból, másrészt a szakdolgozathoz kapcsolódó tudományágak meghatározott témaköreiből álló vizsgából. A záróvizsga eredmény a szóbeli záróvizsgán szerzett két érdemjegy és a szakdolgozatra kapott érdemjegy átlaga. A tanszék a záróvizsga aktuális témaköreit és olvasmánylistáját a vizsga előtt legalább három hónappal közzé teszi a honlapján.