Tájékoztató MA (mesterszakos) végzős hallgatók részére

Tájékoztató végzősöknek (MA):

Idegennyelv-ismeret követelményei
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

SZAKDOLGOZAT


A szakdolgozat célja, hogy a jelölt a választott témakörben bizonyítsa szakirodalmi tájékozottságát, a szakirodalomhoz való kritikai viszonyát, valamint elemző, értékelő készségét.
Empirikus kutatás esetén bizonyítsa, hogy képes tudományos minőségű adatgyűjtésre, az adatok szakszerű feldolgozására, értékelésére, illetve mindezekből helyes következtetések levonására.
Tükrözi a hallgató tájékozódását a témára vonatkozó hazai és/vagy nemzetközi szakirodalomban, valamint szakmai ítélőképességét az eredmények elemző, kritikai és összegző áttekintése során.
A tényfeltárás és/vagy az értelmezés területén szakmailag értékelhető eredményt nyújt, és ilyen módon dokumentálható, hogy a hallgató elsajátította, és alkalmazni tudja a tudományterület fogalmi eszközeit és módszereit.
A diplomamunkának/szakdolgozatnak meg kell felelnie a szakmai közleményekkel kapcsolatban az adott tudományterületen támasztott formai
Követelményeknek is.
A szakdolgozati és diplomamunka témák meghatározásának módját, az értékelés általános szempontjait, a terjedelmet, a beadás határidejét a képzési programok valamint az intézményi szabályzatok előírásai tartalmazzák.

A szakdolgozat formai kritériumai:
A szakdolgozat belső címlapján az alábbi adatoknak kell szerepelni:
A szakdolgozat címe, szerző neve, szakja, a konzulens oktató neve,
beosztása, tanszéke, a szakdolgozat helye és a benyújtás éve.

A diplomamunka/szakdolgozat terjedelme legalább 100.000 n, amely nem foglalja magában a tartalomjegyzéket, a jegyzeteket, a bibliográfiát.
Illusztráció értékű ábrákat, képeket, hangzó anyagot, stb. mellékletben kell a megadott terjedelmen felül a dolgozathoz fűzni.
A diplomamunkát/szakdolgozatot két példányban kell a Tanulmányi Osztályra
az ütemezésben megadott határidőig leadni. A témavezetőnek a diplomamunkát/szakdolgozatot elektronikus formátumban elkészítve is le kell adni.
A főszöveget követően kell elhelyezni a függelékeket (illusztrációkat),
A felhasznált irodalom és források jegyzékét. A mellékletekre, függelékekre, jegyzetapparátusra, bibliográfiára vonatkozóan terjedelmi megkötés nincs.

A szakdolgozatokat kizárólag A/4-es lapra lehet nyomtatni. A szöveg oldal-formázásnak alábbi kritériumaival:

Margók: fenti, lenti, bal és jobb egyaránt 2,5 cm
Élőfej és Élőláb egyaránt 1,25 cm, Kötésmargó helye: balra
Betűtípus: Times New Roman CE; Betűstílus: Normal; Betűméret: 12
Igazítás: sorkizárt; Behúzás balra: 0 cm; jobbra: 0 cm;
Sorköz 1,5

 

ZÁRÓVIZSGA


A záróvizsga célja, hogy a jelölt bemutassa a szakon szerzett ismereteit,
valamint hogy bizonyítsa, képes az elsajátított ismeretek szintetizálására, a tudományos munkához szükséges kezdeti lépések megtételére, valamint a tudományos szakpróza nyelvén való értekezésben megkívánt módszertani és stiláris eljárások alkalmazására

A záróvizsga tartalmának, szerkezetének bemutatása:

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
- Abszolutórium megszerzése.
- A konzulens és egy opponens által bírált és elfogadott (min. 100 000 n
terjedelmű) diplomamunka a választott speciális program témájában.

 

A záróvizsga részei:

- A diplomamunka megvédése bizottság előtt.
- Komplex szóbeli záróvizsga, ahol a hallgató számot ad arról, hogy a képzési célokban meghatározott ismereteket és készségeket birtokolja, képes azokat összefüggéseiben kezelni és alkalmazni. A komplex záróvizsga két részből tevődik össze: az egyik rész a differenciált szakmai anyag ismereteiből áll, a másik rész az elméleti alapozó képzés és a szakmai törzsanyag ismereteit valamint a kutatásmódszertani ismereteket öleli fel.

1. A szakdolgozat bemutatása és védése
A szakdolgozatot a témavezető és a felkért bíráló írásban értékeli, megadott szempontrendszerre és 1-100 pontig terjedő
pontrendszerre alapozva, és javaslatot tesz az érdemjegyre;
két kérdést fogalmaz meg a dolgozat témájához, az adott tudományterülethez illeszkedően, megjelölve a kérdések
megválaszolását segítő szakirodalmat is. A hallgató az értékelést és a kérdéseket a záróvizsga előtt
(a TVSZ-ben rögzített határidőn belül) megkapja.
A kérdésekre adott válaszok szisztematikus kifejtése, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek,
kiegészítések megfogalmazása.

2. A szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga a záróvizsga második része, amely során a hallgató számot ad arról, hogy a képzési célokban meghatározott
ismereteket és készségeket birtokolja, képes azokat összefüggéseiben, integratív módon kezelni, a szaktárgyi-diszciplináris
tudást gyakorlatban alkalmazni, alkotó módon felhasználni.

A komplex záróvizsga két részből tevődik össze:
a.) tételsor – a valamennyi vizsgára jelentkező hallgató esetén közös, az alapozó és törzstárgyak ismeretanyagán nyugvó
témákat tartalmaz, a másik rész
b.) tételsor – pedig minden hallgató esetében az általa elvégzett szakirány ismeretanyagát kéri számon, kiemelt módon építve
a képzés alatt folytatott saját munkán (önálló kutatáson, adatgyűjtésen- és elemzésen stb.) nyugvó gyakorlati-kutatási
eredményekre.


A záróvizsga eredménye:

A konzulens és az opponens a diplomamunkát 1-100 ponttal értékelik. A
diplomamunka megvédését a záróvizsga-bizottság 1-100 ponttal értékeli. A
komplex szóbeli vizsga mindkét részét 1-100 ponttal értékeli a záróvizsga-bizottság.

A hallgató így összesen 500 pontot érhet el a záróvizsgán. Az értékelés a következő arányok szerint történik:

0-250 pont (0-50%): elégtelen (1)
251-310 pont (51-62%): elégséges (2)
311-375 pont (63-75%): közepes (3)
376-440 pont (76-88%): jó (4)
441-500 pont (89-100%): jeles (5)

Az MA-oklevél minősítését a záróvizsga eredménye adja.

Kitüntetéses oklevelet az a hallgató kaphat, akinek a záróvizsga eredménye és annak valamennyi részjegye 5(jeles), tanulmányai során 4(jó) érdemjegynél rosszabb osztályzata nem volt.