Tájékoztató végzős hallgatók részére (hagyományos képzés: kiegészítő és másoddiplomás képzés)

Fontos tudnivalók végzősök részére (kommunikáció osztatlan képzés: kiegészítő és másoddiplomás szak)

a PTE BTK TVSZ alapján:

Abszolutórium (Végbizonyítvány)

Az abszolutórium a szak tantervének teljesítését igazoló irat. Minősítés és értékelés nélkül azt tanúsítja, hogy a hallgató a szakján - a diplomamunka (szakdolgozat) elkészítésének kivételével előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségeiknek mindenben eleget tett. Az abszolutóriumot a TO állítja ki a jelen bekezdésben előírt követelmények teljesítése után, legkésőbb a záróvizsga-időszak első napját megelőző egy héttel; melyet a dékán aláírásával hitelesít.

 

Diplomamunka

A diplomamunka az egyetemi tanulmányok során a tudományos munkában szerzett képességeknek és jártasságoknak írásos formában történő bizonyítása, egy adott szakterületen témavezető segítségével végzett kutatás bemutatása és eredményeinek rögzítése révén. A diplomadolgozat tartalmi követelménye, hogy az nem állhat pusztán a szakirodalom eredményeinek mechanikus ismétléséből, hanem tükröznie kell a hallgató által föltárt összefüggéseket, következtetéseket, illetőleg kutatásai eredményét. A diplomadolgozat tartalmazza a témával kapcsolatos hazai és külföldi szakvéleményeket, a diplomamunkával bizonyítható, elérhető célkitűzéseket és alkalmazott tudományos módszereket, a vizsgált problematika kifejtését és a következtetéseket.

Diplomamunkát minden szakon készíteni kell. A diplomamunka témája a szakkal kapcsolatos tudományterületek közül választható.

A diplomadolgozat témájának bejelentése, a záróvizsgát megelőző 9 hónappal, a TO által kiadott Diplomadolgozati témabejelentő lapon (A/4.01. sz. adatlap) történik, amelyet a témavezető tanár(ok) és a tanszék-, illetve programvezető(k) aláírással hitelesítenek. A témabejelentőt három példányban kell leadni a Tanszék oktatásszervezőjének.

A diplomadolgozat témája bejelentésének előfeltétele egy félév előkészítő szakdolgozati szeminárium. A téma bejelentését követően legalább még egy félévnyi szakdolgozati szeminárium teljesítendő, ami kurzuskóddal jelzett konzultáció. Ezek aláírással zárulnak, teljesítésükért a tantervben előírtak szerint kredit jár.

Témavezető az illetékes szaktanszék legalább adjunktusi beosztású oktatója lehet. Adjunktusi beosztás alatti oktató csak tanszékvezetői javaslatra, dékáni engedéllyel lehet témavezető. A tanszékvezető (hasonló feltételek mellett) külső témavezetőt is felkérhet.

A diplomadolgozat terjedelme hagyományos (osztatlan) képzésben legalább 80000 leütés (kb. 40 oldal), amely nem foglalja magában a tartalomjegyzéket, a jegyzeteket és a bibliográfiát. Illusztráció értékű ábrákat, képeket, hangzó anyagot, stb. mellékletben kell a megadott terjedelmen felül a dolgozathoz fűzni. A diplomadolgozatot két példányban kell elkészíteni.

A diplomadolgozat címoldala tartalmazza

-a "DIPLOMADOLGOZAT" megjelölést

-a hallgató nevét,

-szakját,

-a képzés jellegét /nappali-levelezős/

-az aktuális tanévet

A diplomadolgozatot a záróvizsga előtt 70 nappal le kell adni. Ennek pontos dátumát mindig az adott félév ütemezése tartalmazza. Aki diplomamunkáját az előírt határidőig nem adja le, záróvizsgát csak a következő záróvizsga-időszakban tehet.

A diplomadolgozatot a TO megküldi a témavezetőnek, valamint a záróvizsga-bizottság elnökének. A záróvizsga-bizottság elnöke a diplomamunka témája alapján gondoskodik opponens felkéréséről.

Az opponens és a témavezető köteles a diplomadolgozat bírálatát a Tanulmányi Osztályra eljuttatni úgy, hogy a TO azokat a záróvizsga előtt 21 nappal a hallgatónak és a záróvizsga-bizottság elnökének továbbítani tudja.

A bírálatnak mind a dolgozattal, mind a dolgozat által tárgyalt tudományterülettel kapcsolatos záróvizsgakérdéseket (ajánlott szakirodalommal) tartalmaznia kell.

Ha a diplomadolgozatot a témavezető elégtelennek ítéli, a hallgató nem bocsátható záróvizsgára. Ha a diplomamunkát az opponens ítéli elégtelennek, másik opponenst is fel kell kérni a dolgozat értékelésére. Ha a munkát ő is elfogadhatatlannak tartja, a hallgató záróvizsgára nem bocsátható. Újabb záróvizsgára javított diplomamunkával lehet jelentkezni. Szakmai szempontból elfogadhatatlan diplomadolgozat pótlása csak egy alkalommal lehetséges. Ennek sikertelensége esetén új téma bejelentésével új diplomamunkát kell készíteni, és új záróvizsga-eljárást kell kezdeményezni.

Nem elégtelennek ítélt dolgozat esetén, amennyiben a témavezető nem ért egyet az opponens bírálatával a záróvizsga-bizottság elnök egyetértésével újabb opponens jelölhető ki.

 

Záróvizsga

A hallgató a képzés lezárásaként záróvizsgát köteles tenni. A záróvizsgára bocsátás feltétele: a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése.

Amennyiben a szak képesítési követelményei másképpen nem rendelkeznek, a záróvizsga a bírálathoz fűzött kérdések alapján a diplomadolgozat megvédéséből és a diplomadolgozat tudományterületének összefüggéseit érintő szintén előzetesen feltett diszciplináris kérdésekből áll.

Záróvizsga a dékán által a záróvizsga-időszakokon belül kijelölt napokon tartandó.

Záróvizsga a felsőoktatási törvény ide vonatkozó paragrafusa alapján legalább két év képzési év elvégzése után tehető.

A záróvizsgára való jelentkezés (az A/4.02. sz. jelentkezési lapon) határideje a záróvizsga időpontját megelőző 70. nap. A határidő utáni jelentkezést már csak a következő záróvizsga-időszakra lehet elfogadni.

Mindazok a hallgatók, akik a záróvizsga kitűzött időpontját megelőző 70. napig diplomadolgozatukat e szabályzatban foglaltaknak megfelelően leadták, záróvizsgára bocsáthatók. Akik diplomadolgozatukat a szabályzatban foglaltak szerint leadták, de a kitűzött időpontban nem kívánnak záróvizsgát tenni, a záróvizsgázók vizsgaidőszakának végéig írásban nyilatkoznak erről a Tanulmányi Osztályon.

A záróvizsgára beosztott hallgatónak a halasztást a vizsga előtt 2 munkanappal déli 12 óráig az adott tanszéken jelezni kell. Be nem jelentett halasztás, indokolatlan távolmaradás elégtelen osztályzatot von maga után.

A záróvizsga nyilvános.

A záróvizsga záróvizsga-bizottság előtt történik. A bizottság elnökét, aki a Kar tudományos fokozattal rendelkező oktatója, valamint a bizottság tagjait a szakgazda/tanszék javaslatára a Kari Tanács egyetértésével a dékán bízza meg egy-három évre. Az elnök akadályoztatása esetén a dékán kijelöli a záróvizsga-bizottság elnöki tisztségét ideiglenes jelleggel betöltő személyt, tartós akadályoztatás esetén új elnököt kell megbízni. A záróvizsga-bizottság elnökből és legalább két állandó tagból áll. A bizottság tagja a vizsgázó opponense és/vagy konzulense. A tagokat a bizottság elnöke kéri fel oly módon, hogy a diplomamunka témájában kompetensek legyenek. Több szakon írott közös diplomamunka védésén a bizottság legalább egy meghívott tagjának a jelölt másik szakja valamely tudományterületét kell képviselnie. A bizottságba külső szakembert is be lehet vonni. A záróvizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni.

A záróvizsgajegyet zárt ülésen alakítja ki a bizottság. A záróvizsgajegybe a diplomadolgozatra és a védés során feltett kérdésekre adott válaszokat értékelő jegyet kell beszámítani. A két jegy kerekített átlaga adja a záróvizsgajegyet.

Amennyiben a záróvizsga bármely (szóbeli) része elégtelen, a záróvizsgát meg kell ismételni. Sikertelen záróvizsga esetén a jelölt összesen két alkalommal tehet ismételt záróvizsgát. Ismételt záróvizsga legkorábban a következő vizsgaidőszakban tehető.

 

Nyelvvizsga

A jelenlegi szabályok szerint a diploma kiadásához egy középfokú és egy alapfokú nyelvvizsga szükséges. Aki valamilyen speciális nyelvvizsgával rendelkezik, annak az Idegennyelvi Lektorátustól kell állásfoglalást kérnie, hogy milyen módon számítják be a bizonyítványát.