Demonstrátori pályázat

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke pályázatot ír ki demonstrátori feladatok ellátására a 2018/2019. tanév őszi szemeszterére.

Szemeszterenként egy demonstrátor választható minden intézeti tanszéken. A pályázat az intézeti tanszék döntése alapján egy demonstrátorra és egy szemeszterre szól (2018. szeptembertől decemberig terjedő időszak.)

A demonstrátor a PTE BTK intézeti tanszékeinek oktatói és tudományos tevékenységében közreműködő egyetemi hallgatója, akit az intézeti tanszék javaslatára a Kar dékánja és a Kari Tanács az eredményes tudományos diákkörös munkát végző és jó tanulmányi eredményt felmutató hallgatók közül pályázat alapján választ ki, és ezzel jogosulttá válik a közéleti ösztöndíj-pályázaton való részvételre.

Demonstrátori megbízás adható azon hallgatónak, aki nappali tagozatos, adott félévre bejelentkezett hallgató, és a számára előírt fizetési kötelezettségeknek eleget tett és kurzust vett fel, illetve akinek magatartása, közösségi munkája példás és a választott szakterületen kiemelkedő eredményt ért el, továbbá aki kari vagy országos diákköri pályamunkát készített.

A demonstrátorok feladata, hogy oktatói támogatással

·         elmélyülten tanulmányozzák kiválasztott tudományos témájukat és intenzívebb elméleti és gyakorlati képzést kapjanak e területen;

·         e megbízás révén már egyetemi tanulmányaik alatt felelősséggel bekapcsolódjanak az oktató- és kutatómunkába, és abban kellő felkészültséget, jártasságot szerezzenek;

·         kiválóságukkal példát mutassanak hallgatótársaiknak, és segítség őket tanulmányaik során;

·         tevékenységük során rendszeresen és eredményesen részt vegyenek a kari és országos tudományos diákköri munkában.

A demonstrátori tevékenység beosztását és a feladatkört az érintett intézeti tanszék vezetője határozza meg.

·         részt vesz a tanszéken folyó valamely kutatásban, segíti annak tartalmi előmenetelét és adminisztrációját

·         segíti a tanszék pályázatokkal kapcsolatos munkáját

·         vezeti a szakest szervezését

·         részt vállal a tanszéki honlap és FB oldal működtetésében

·         segíti a tanszékre érkező külföldi hallgatók beilleszkedését

·         részt vesz a tanszéki rendezvények szervezésében, lebonyolításában

A demonstrátor -feladatainak ellátása érdekében- heti 10 órát köteles tölteni a felelős szervezeti egységénél. A demonstrátort a feladata elvégzéséért a HÖK részére benyújtott pályázatot követően intézményi közéleti ösztöndíj illetheti meg, mely nem haladhatja meg a hallgatói normatíva 10%-át (2015. évben megállapított 11.900 Forint).

A mindenkori Dékán és a Hallgatói Önkormányzat elnöke kérésére a demonstrátorok tevékenységükről kötelesek a félév közben egy alkalommal szóban a HÖK által szervezett fórumon, és a félév végét követő 2 héten belül írásban beszámolni.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 - szakmai önéletrajzot
- 1-2 oldalas írást arról, hogy a hallgató milyen konkrét tevékenységeket végezne demonstrátorként 
A pályázatnak ebben a részében a jelentkező kifejtheti elképzeléseit arról, hogy a megjelölt feladatok közül, melyek végzésére fektetne nagy hangsúlyt, illetve, hogy milyen egyéb ötletei vannak. 

A pályázat benyújtásának helye és ideje:
Tanszéki titkárság, 2018. május 23.