Feischmidt Margit

Feischmidt Margit folyamatosan frissülő publikációs jegyzéke az MTMT-ben itt megtekinthető.


Monográfia (önálló):

Ethnizität als Konstruktion und Erfahrung. Symbolstreit und Alltagskultur im Siebenbürgischen Cluj. Münster-Hamburg-London: LIT-Verlag, 2003.

 

Monográfia (társszerző):

Rogers Brubaker – Feischmidt Margit – Jon Fox – Liana Grancea: Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town. 2006. Princeton University Press.


Könyvek (szerkesztés és előszó, ill. önálló fejezet):

Multikulturalizmus. Osiris-Láthatatlan Kollégium, 1997

Women and Men in the East European Transition. Summer School, Cluj, July 23-28, 1996, Editura Fundatiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 1997 (szerkesztés és előszó Magyari Vincze Enikővel és Zentai Violettával közösen)

Erdély-(de)konstrukciók. Tanulmányok. Tabula Könyvek sorozat VII. Néprajzi Múzeum, Pécsi Tudományegyetem: Budapest, Pécs, 2005

Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban. MTA ENKI- Sík Kiadó, 2006. Budapest. (társzerkesztő: Nyíri Pál)

 

Bibliográfiák:

Ethnic Relations in Eastern Europe. A Selected and Annotated Bibliography. Local Government and Public Service Reform Initiative Open Society Institute, Budapest 2001

Cultural diversity in Central European Urban Spaces. Bibliography on ethnic relations http://www.diversity.mtaki.hu/bibliography

 

Egyetemi tankönyv:

Kvalitatív módszerek a társadalom és kultúratudományban. Digitális tankönyv és szöveggyűjtemény. HEFOP Szabadbölcsész tananyagfejlesztés támogatásával.

 

Tanulmányok (folyóiratokban és könyvekben):

"Caritas": avagy az átmenet rítusa. (Magyari Vincze Enikővel közösen) In: Replika, 1994/15-16, 65-88.

Etnicitás és helyi intézmények. Jegyzetek egy mezőségi faluról. In: Regio 1994/3, 119-128.

Az emlékezés politikája: az 1848-as forradalmak 150 éves évfordulója Magyarországon, Szlovákiában és Romániában (Rogers Brubakerrel közösen). In: Replika 1999/3, 67-90.

Symbolic Construction of Urban Spaces – Symbolic Construction of Enemies. In: Birgit Müller ed. Power and Institutional Change in Post-Communist Eastern Europe. CSAC Monographs 14, Kent, 1999, 187-192.

Report on ethnic relations in Cluj. Policy recommendations towards the implementation of multiculturalism in Transylvania. OSI Fellowship kutatási jelentés, 2000 január.

Symbolische Kämpfe der Nationalisierung. Die Auseinandersetzung um ein Denkmal im multiethnischen Ort Cluj. In: Beate Binder, Peter Niedermüller és Wolfgang Kaschuba szerk. Inszenierung des Nationalen. Geschichte, Kultur und die Politik der Identitäten am Ende des 20. Jahrhunderts. Böhlau, 2001, 263-284.

Symbole und Räume rivalisierender Nationalismen. Ein Beispiel der multiethnischen Stadt Cluj. In: Ethnologia Europaea 31 (2001): 2: 59-76.

Szimbolikus konfliktusok és párhuzamos nemzetépítés. Az erdélyi nemzeti rítusokról és diskurzusokról a kolozsvári Mátyás szobor körüli 1992-es konfliktus példáján. In: A nemzet antropológiája (Hofer Tamás köszöntése) szerk. A. Gergely András. Budapest: Új Mandátum, 2003, 112-125.

"1848 in 1998: The Politics of Commemoration in Hungary, Romania, and Slovakia." (társszerző: Rogers Brubaker) In: Comparative Studies in Society and History 44 [4] (October 2002): 700-744.

A határ és a román stigma. In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből III. Kovács Nóra, Osvát Anna, Szarka László szerk. Budapest: Akadémiai, 2005, 43-58.

A nemzetről másképp. Gondolatok a kulturális pluralizmusról és a társadalmi integrációról. In: Tamás Pál, Erőss Gábor, Tibori Tímea (szerk.): Nemzetfelfogások. Kisebbség – Többség. MTA SzKI - Új Mandátum Kiadó, 2005, 38-45.

A magyar nacionalizmus autenticitás diskurzusainak szimbolikus térfoglalása Erdélyben. In. Uö. Szerk. Erdély-(de)konstrukciók. Néprajzi Múzeum, Budapest – Kommunikáció Tanszék, Pécsi Tudományegyetem, 2005, 5-28.

A másság az iskolában és a társadalomban. In: Uö. Szerk. Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban. MTA ENKI, 2006, 205-236.

Lehorgonyzott mítoszok. Kőbe vésett sztereotípiák? A lokalizáció jelentőségéről az aradi vértanúk emlékmű és a millenniumi emlékoszlopok kapcsán. In: Bakó Boglárka, Papp Richárd, Szarka László szerk. Mindennapi előítéleteink, MTA-ENKI-Gondolat, 2006 megjelenés előtt.

Az antropológiai terepmunka módszerei. In: Kovács Éva szerk. A közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Regio Könyvek, Budapest, 2007, 223-234.

Megalapozott elmélet. In: A közösségtanulmány, 234-242.

A sűrű leírás. In: A közösségtanulmány, 243 – 259.

Ethnizität – Perspektiven und Konzepte der ethnologischen Forschung. In Brigitta Schmidt Lauber. Szerk. Ethnizitat und Migration. Dietrich Reimer Verlag, 2007, 51-68.

Symbole und Räume rivalisierender Nationalismen. Ein Beispiel der multiethnischen Stadt Cluj. In: Rudolf Jaworski/ Peter Stachel (Hg.) Die Besetzung des öffentlichen Raumes. Politische Plätze, Denkmäler und Strassennamen im europäischen Vergleich. Frank & Timme. Verlag für wissenschaftliche Literatur. 2007, 403-426.

Kulturális különbségek az iskolában. A magyar oktatási rendszernek a migráns háttérrel rendelkező gyermekekhez való viszonyáról. In: A Kultúra kódjai. A 60 éves Kapitány Gábor köszöntése. Mome, Budapest, 2008, 239-252.

Menedék és depó – szociográfiai esszé egy baranyai aprófaluból. In: Váradi Mónika Mária szerk. Kistelepülések lépéskényszerben. Budapest: Új Mandátum 2008, 102-132.

A boldogulók identitásküzdelmei. Sikeres cigányszármazásúak két aprófaluból. In Beszélő 2008. november – december, 96-115.

The Hungarian Transylvania: symbolic reconstruction of lost territories. Hungarian Studies 2008 Vol 22, nr 1-2, 119-133.

Die Verortung der Nation an den Peripherien. Ungarische Nationaldenkmäler in multiethnischen Gebieten der Monarchie. In Fischer, Wladimir, Waltraud Heindl, Alexandra Millner und Wolfgang Müller-Funk, eds. Räume und Grenzen in der österreichisch-ungarischen Monarchie von 1867–1914. Tübingen; Basel: Francke, 2009.

Társadalmi kirekesztés és a mobilitási lehetőségei aprófalvakban élő, cigánynak tartott emberek életében. In: Kovács Katalin szerk. Hátrányban, szegénységben, vidéken, 2009. Budapest: Argumentum. Megjelenés előtt

Thomas Hyland Eriksen: Etnicitás és nacionalizmus. Antropológiai megközelítések. Budapest: Gondolat, 2008. c. könyve magyar fordításának szerkesztése, előszó és szakmai lektorálás


Előadások nemzetközi és magyarországi tudományos konferenciákon:

Forms of Exclusions and Inclusions in the New Europe, Nyári Egyetem a Közép-Európa Egyetemen, 1998. július 25-30. Az előadás címe: The theories of multiculturalism and the practice of ethnicity in Eastern Europe

Nationalism, identity and minority rights, Bristol (UK) 1999. szeptember. Az előadás címe: The dilemma of segregation and integration in multiethnic societies. The multiculturalist ideas in comparison with the East European reality

European Association of Social Anthropologists (EASA) kétévenkénti konferenciája. Krakkó 2000. július. Az előadás címe: Ethnic separation and integration in ‘liminal’ place. The case of the Transylvanian city, Cluj

A Societe Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF) 7. Nemzetközi konferenciája. Budapest, 2001. április 23-28. Az előadás címe: Ethnic separation and transborder experiences

„Voice or Exit: Comparative Perspectives on Ethnic Minorities in Twentieth Century Europe”, 2001. május 25.-27., Humboldt Egyetem, Berlin. Az előadás címe: Ethnic Stratification and Ethnic Pillarization. Comparing Structural Processes in Multiethnic Urban Societies

A komplex kultúrakutatás dilemmái Magyarországon. 2003. október 16-17, Miskolc. Az előadás címe: Az etnicitás mindennapi tapasztalatai.

Peace: Affinities, Divisions and Transformations. American Anthropological Association, 102. éves konferenciája. 2003. november 19-23, Chicago. Az előadás címe: Everyday interethnic interactions in a conflictual setting.

“Hagyomány és eredetiség” – Budapesti Néprajzi Múzeum és Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2004. szeptember 17-20. Előadás: Autenticitás konceptusok az Erdélyről szóló magyarországi társadalmi beszédben.

„Beszéd a városról”, műhelykonferencia a Modernitás Kultúratudományi Program szervezésében, 2005. április 19-20. Az előadás címe: A városi multietnikus társadalmak Közép-Kelet-Európában

Raume und Grenzen in der Österreich-Ungarischen Monarchie von 1867 bis 1918. Collegium Hungaricum, Bécs, 2006. január 19-21. Előadás: „Nationale Denkmäler an der Peripherie. Ungarische Nationalisierung in der Zeit der Millenniumsfeier”

„Deutsch-rumänische Grenzgänge. Rumänien vor dem EU-Eintritt” c. konferencia a Johannes Künzig Institut für Ostdeutsche Volkskunde rendezésében 2006. március 23-25-án Freiburgban. Előadásom címe: „Restratifikation oder ethnische Parallelgesellschaft? Die letzte Veränderungen der multiethnischen Gesellschaft Siebenbürgens aus einer historischen Perspektive”.

„Regionalitás, közösségépítés, szórványgondozás - Nemzetközi összefogás a szórványkérdésben” c. konferencián, melynek rendezői az MTA Kisebbségi és Néprajzi Kutatóintézetek voltak (2006. június 8-11.-án Zsobokon) „Hagyomány, imázs, örökség – a helyi, a regionális és nemzeti diskurzusok Erdély-képei” címmel szerveztem szekciót, amelynek vitaindító előadását „Erdély, mint szimbolikus hely. Kísérlet a lokalizáció stratégiáinak értelmezésére” címmel tartottam.

European Association of Social Anthropologists bienális konferenciáján, 2006. szeptember 18-22-én az angliai Bristolban „Borders and border-crossing challenging old and creating new national distinctions” c. előadás.

Strategies of Identity Construction: Ethnic Politics, Minorities, and European Intergation in Transylvania, 2007. április 14-15. Indiana University, Bloomington, előadás: The Experience of Ethnicity in Urban Everyday Interactions: The Case of Cluj/Kolozsvár.

„performance – performáció – performativitás” címmel a Modernitás Kultúratudományi Doktori Program által szervezett tudományos műhelyen, Pécsett, 2007. február 2-án, „Az etnikai különbség tapasztalata és megjelenítése mindennapi élethelyzetekben” címmel tartottam előadást.

A kulturális másság reprezentációi. A Magyar Kulturális Antropológiai Társaság vándorkonferenciája I. Miskolc, Egyetemváros. Szekció: A kulturális „idegen” reprezentációja. “Cigánynak” lenni – a gettón kívül. Egy baranyai aprófalu társadalmi viszonyainak és etnikai reprezentációinak vizsgálata” – címmel tartottam előadást.

„Kényszerek és lehetőségek két dél-nyugat magyarországi aprófaluban élő romák életében” címmel az Akadémiai roma kutató hálózat tudományos műhelyén tartottam előadást, a Közép-európai Egyetemen, szept. 24-én, majd ugyanerről november 27-én is az MTA Regionális Kutatások Központja által szervezett Remények és realitások az aprófalvas perifériákon. Az „Aprófalvak és aprófalusiak esélyegyenlőségéért” NKFP-kutatás záró konferencián.

Történelmi tudat – kulturális emlékezet. Zenta, 2007. november 2-4. Előadásom címe: Az emlékezetpolitika lehetőségei és korlátai. Az aradi nemzeti emlékhely mint a megbékélés szimbóluma.

Kultusz, kultúra, erőszak. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2007. december 13-14. Előadásom címe: A kultúra gyakorlati és diskurzív valósága – egy empirikus kultúrakutató perspektívájából.

„The Hungarian neo-nationalism and its imaginations of Hungarianness and Otherness” – előadás a CEU Szociológia és Szociálantropológia Tanszékének Doktori Szemináriumán. 2008.01.28.

„Látás – tekintet – pillantás. A megfigyelő lehetőségei” c. konferencián „Módszertani nacionalizmus, színvakság, etnikai tekintet” címmel, PTE Kultúratudományi Doktori Program, Pécs, 2008. 03.28-29

„The Hungarian transnational national and the invention of a Hungarian Transylvania.” – előadás a Diaspora and Transnationalism: New Discourses, New Agents, New Institutions. Conceptual, Theoretical and Methodological Challenges. c. konferencián, IMISCOE and European University in Florence, 2008.04. 10-11.

Multikulturalizmus és identitáspolitika. Előadás a Szegedi Tudományegyetem Etnopolitikai Szemináriumán. 2008.04.28.

Etnikai migráció a Kárpát-medencében. (Zakariás Ildikóval közösen). Mediterrán és Kelet-Európai országok mint új bevándorló célok az Európai Unióban. MTA-KI, Budapest, 2008.06.26.

„The Hungarian transnational nationalism and the invention of a Hungarian Transylvania.” – előadás a Diaspora and Transnationalism: New Discourses, New Agents, New Institutions. Concepual, Theoretical and Methodological Challenges. c. konferencián, IMISCOE and European University in Florence, 2008.04. 10-11.

Kényszerek és lehetőség az átjáró aprófalvaiban. In: Kelet-Nyugati Átjáró 2008. Pécsi Kulturális Központ, 2008.09.18-21.

Asszonyok határhelyzetben – Társadalmi mobilitás és asszimilációs törekvések cigány származású nők életében. Elhangzott: Határtalan viszonyok: férfiak és nők. A társadalmi nem kutatásának legújabb eredményei Magyarországon c. konferencián MTA-KI, 2009 január 29.

Új utak a multikulturalizmus kutatásában. Kultúrák találkozása. Ünnepi tudományos ülés,2009. nov. 3. MTA Debrecen.

Feischmidt Margit - Ilyés Zoltán: A nemzeti turizmus színre vitt helyei. Szinre vitt helyek. Kultúratudományi közelítések a turizmushoz. Néprajzi Múzeum – PTE Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék, Pécs, 2009 november 21.

Revízió és ellenszegülés. Régi szimbólumok és új jelentések a magyar nacionalista radikális szubkultúrákban.

„Árpádsáv tegnap és ma” – konferencia a Holokauszt Dokumentációs és Emlékközpontban, 2009. nov.26.


Saját rendezvények:

Későmodern etnicitások: diskurzusok, elbeszélések, performanszok. Pécs, 2005. szeptember 30. - október 1. Pécsi Tudományegyetem, MTA-ENKI. Előadás: Az etnicitás mint mindennapi tapasztalat megértése az antropológia és a fenomenologikus szociológia felől.

„Ethnological understandings of cultural diversity in Central European urban spaces. Exchange of experience and exploratory workshop” Műhelykonferencia az azonos című Visegrád-projekt keretében. 2007. március 29.-30, Budapest.

“Diversity from above and from below. The challenges of ethnic, language and cultural pluralism in the European education” címmel kollokvium a 11th International Conference on Minority Languages keretében Pécsett, 2007. július 5-7. között.

Változó nemzet-diskurzusok: az azonosságról és a különbségekről magyar állampolgárok és kisebbségben élő magyarok viszonyában c. kutatási felvezető műhelykonferenciája, MTA-KI, Bp. 2007.12.04. Elméleti és módszertani expozé.

Az etnicitás empirikus kutatásának dilemmái. Tudományos műhelytanácskozás. MTA-KI Budapest, 2008.06.11-12. Munkám a konferencia koncipiálása és szervezése volt, a jövőben a konferencia előadásaira épülő kötet szerkesztése lesz.