A programról

A Kommunikáció, Média és Kultúra Doktori Program a címében szereplő területeket a megértő és kritikai társadalom- és kultúraelméletek nézőpontjából, valamint a kvalitatív empirikus kutatások módszereivel vizsgálja. Ezen a módon járul hozzá a Demográfia és Szociológia Doktori Iskola oktatási, kutatási és tudományos tevékenységéhez.

A Kommunikáció, Média és Kultúra Doktori Program a kortárs szociológia, média- és kultúrakutatás olyan új megközelítéseit állítja középpontjába, amelyek azt vizsgálják, hogyan reprodukálódik a megértés, a részvétel és a strukturális egyenlőtlenség a társadalmi gyakorlatokban. A társadalmi jelenségeket a globális reprezentációk, a fogyasztás, a kisajátítás és átalakítás helyi közösségben megvalósuló gyakorlatai révén vizsgálja, felhívja a figyelmet a média társadalmi szerepének felértékelődésére, a mediatizáció jelenségének általánossá válására. Arra, hogy főleg az internetalapú új média elterjedésével újraértelmeződnek a mindennapi életvilág, a nyilvánosság, a közösségképződés, az identitáskialakítás alapvető folyamatai. Ezekre a kortárs társadalom minden alrendszerét (a politikát, a gazdaságot, a vallást, a művészeteket, stb.) átalakító folyamatokra kíván a program mind elméleti, mind módszertani szinten reflektálni.

Ennek megfelelően a Doktori Program négy problématerület elmélyült tanulmányozására és kutatására hívja az érdeklődő hallgatókat, ezek:.

a) a kortárs médiarendszerek működésmódja, a mediatizált társadalmak kulturális reprezentációi;

b) a kortárs társadalom kommunikációs folyamatai, szimbolikus-társadalmi mechanizmusai;

c) a befogadás és a kizárás társadalmi, kulturális és mediális gyakorlatai, a közösségek, értékek, identitások kulturális reprezentációja, a társadalom diszkurzív valóságának felépítése és reprodukciója a hétköznapi gyakorlatokban;

d) a kultúra intézményes működése, különös tekintettel a tartalomelőállításra és -fogyasztásra, az iparági működésre és a hatás kérdéseire.

A doktori program tudatosan vállalja a társadalom- és humán tudományokkal való szoros és tartalmi kapcsolatot, kreatív együttműködésre törekszik a különböző diszciplináris megközelítésmódok között. A program alapelvét az oktatás és az elsősorban kvalitatív módszerekkel folytatott empirikus kutatás egysége, intenzív és folyamatos kölcsönhatása jelenti.

A doktori program egyes kurzusai az oktatási program tematikus súlypontjait jelenítik meg, míg a kutatási témák a jövendő doktoranduszok témaválasztásában igyekeznek segítséget nyújtani. Olyan átfogó kutatási területeket jelölnek ki, amelyeken belül a doktori program hallgatói saját témájukat – a doktori program tanáraival történő folyamatos konzultáció során – megtalálhatják

Feischmidt Margit PhD
habilitált egyetemi tanár
PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Glózer Rita PhD
habilitált egyetemi docens
PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Havasréti József PhD
habilitált egyetemi docens
PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Maksa Gyula PhD
habilitált egyetemi docens
PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Szijártó Zsolt PhD
habilitált egyetemi tanár,
a program vezetője
PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Pécsi Tudományegyetem 
Kommunikáció, Média és Kultúra Doktori Program
(Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék)
H – 7630, Pécs, Zsolnay Vilmos utca 16.
E 25-ös épület, II. em. 209.
telefon: (72) 501-561 
e-mail: info@commonline.hu

Pécsi Tudományegyetem
Demográfia és Szociológia Doktori Iskola
H – 7624, Pécs, Ifjúság útja 6.
web: http://szociologia.btk.pte.hu/doktori-iskolarol

Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Doktori Iroda
H – 7624, Pécs, Ifjúság útja 6.
D épület, I. emelet 104.
Irodavezető: Horváth Judit
telefon: (72) 503-600/ 64527-es  mellék vagy 06 30 1862170
e-mail: horvath.judit@pte.hu 

Tanterv

Komplex vizsga

Feltöltés alatt

Doktori disszertáció​

Általános tudnivalók
(feltöltés alatt)

Formai követelmények
(feltöltés alatt)

Felvételi

Űrlapok