Nyelv és Kommunikáció Doktori Program

A programról

A  Nyelv és Kommunikáció Doktori Program alapvetően két interdiszciplináris problématerületet, illetve azok érintkezési pontjait állítja az oktatás és a kutatás középpontjába:

a.) a média nyelvét, illetve a későmodern, erőteljesen mediatizált társadalmak kulturális reprezentációit, szimbolikus mechanizmusait, azok történeti változásait, társadalmi variánsait;

b. )a kommunikáció – különböző diszciplínák keretein belül megfogalmazott – kulturális indíttasú elméletei közötti teoretikus és metodológiai összefüggéseket, kapcsolódási pontokat.

Az utóbbi évtizedben jelentősen megszaporodtak azok a társadalom- és kultúraelméleti munkák, amelyek a média társadalmi szerepének felértékelődésére hívták fel a figyelmet. Elsősorban arra, hogy az internetalapú új média – és a vele járó konvergencia és divergencia – átértelmezi a hagyományos média helyét és használatát. A program ebből a felismerésből kiindulva – Magyarországon egyedülálló módon – a régi és az új média közötti kontinuitás és diszkontinuitás kulturális elemzését tekinti egyik fő feladatának. A doktori program kiindulási alapja a hagyományos kommunikáció és médiaoktatás általános törzsanyaga, ugyanakkor a posztgraduális képzés az új médián alapuló kulturális kommunikációt a korábbiaknál hangsúlyosabban kívánja bevonni az elemzésébe. Ezzel alternatívát képes kínálni azon doktoranduszok számára, akik a kommunikációkutatás hagyományos megközelítéseivel szemben inkább a kommunikáció kulturális problémáival kívánnak foglalkozni.

A doktori program tudatosan vállalja a különböző diszciplínák közötti együttműködést, a társadalom- és humán tudományokkal való szoros és tartalmi kapcsolatot. A program szorosan kapcsolódik a Nyelvtudományi Doktori Iskola azon filozófiájához, amely nem egyszerűen a különböző diszciplínák, tudományterületek egymás mellett élésére vagy jobb esetben egymás kiegészítésére irányul, hanem sokkal inkább a különböző szemléletekből fakadó eltérő elméleti perspektívák közötti kreatív együttműködésre törekszik.

A doktori program tudatosan nem törekszik teljességre, hanem sokkal inkább egy sajátos – tematikus, elméleti és módszertani – profil kialakítását tekinti feladatának. Ennek megfelelően a program négy tematikus modul elmélyült vizsgálatán keresztül igyekszik a média és a kommunikáció kulturális rendjét, illetve e rend jelentés-összefüggéseit, belső logikáját, annak meghatározó dimenzióit elemezni. A program alapelvét az oktatás és az elsősorban kvalitatív módszerekkel folytatott empirikus kutatás szoros egysége, intenzív és folyamatos kölcsönhatása jellemzi. Ebből következően a modulok az oktatási program tematikus súlypontjait jelenítik meg, míg a kutatási témák a jövendő doktoranduszok témaválasztását igyekeznek elősegíteni, amennyiben azokat az átfogó kutatási területeket jelölik meg, amelyeken belül az egyes disszertációk saját témájukat – a doktori program tanáraival történő folyamatos konzultáció során – megtalálhatják. 

Tematikus modulok

a) A kommunikáció és a média elméleti-történeti vizsgálata
b) A kommunikáció és a média intézményrendszerei
c) A kommunikáció nyelvi-kulturális medialitása
d) A kommunikáció és a média társadalmi-kulturális környezete

Belső tagok

Császi Lajos DSc
habilitált egyetemi tanár
az MTA doktora 
PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Feischmidt Margit PhD
habilitált egyetemi docens
PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Havasréti József PhD
habilitált egyetemi docens
PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Maksa Gyula PhD
egyetemi adjunktus
PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Szijártó Zsolt PhD
habilitált egyetemi docens
PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Külső tagok

Beke László CSc
habilitált egyetemi tanár
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet

Fejős Zoltán PhD
etnográfus
Budapest

Hadas Miklós DSc
habilitált egyetemi tanár
a MTA doktora 
BCE Társadalmi Nem- és Kultúrakutató Központ

Kovács Éva Judit PhD
habilitált egyetemi docens 
MTA Szociológiai Kutatóintézet

Külső tagok (társtanszékek munkatársai)

Biczó Gábor PhD
habilitált egyetemi docens
ME Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet

Gagyi József PhD
egyetemi docens
Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 
Műszaki és Humántudományok Kar, Humántudományok Tanszék (Marosvásárhely)

Keszeg Anna PhD
egyetemi adjunktus
Babes-Bólyai Tudományegyetem Közkapcsolatok és Reklám Intézet (Kolozsvár)

Pusztai Bertalan PhD
egyetemi docens
SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudomány

Demus Zsófia – fokozatot szerzett 2023-ban.
Témavezető: Dr. habil. Maksa Gyula

Foster Hannah – fokozatot szerzett 2022-ben.
Témavezető: Dr. habil. Kovács Éva Judit

Komornik Eszter
Témavezető: Dr. habil. Maksa Gyula

Molnár Zsolt
Témavezető: Dr. habil. Feischmidt Margit

Pogány Dániel László
Témavezető: Dr. Kiss Gábor Zoltán, PhD

Rajnai Richárd – fokozatot szerzett 2022-ben.
Témavezető: Prof. Dr. Szijártó Zsolt

Specht Hedvig Adrienn
Témavezető: Prof. Dr. Szijártó Zsolt

Szávai Petra
Témavezető: Prof. Dr. Szijártó Zsolt

Torbó Annamária – fokozatot szerzett 2022-ben.
Témavezető: Dr. habil. Glózer Rita

Tóth Eszter
Témavezető: Dr. Perenyei Monika, PhD

Pécsi Tudományegyetem 
Nyelv és Kommunikáció Doktori Program
(Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék)
H – 7630, Pécs, Zsolnay Vilmos utca 16.
E 25-ös épület, II. em. 209.
telefon: (72) 501-561 
e-mail: info@commonline.hu

Pécsi Tudományegyetem
Nyelvtudományi Doktori Iskola
H – 7624, Pécs, Ifjúság útja 6.
web: http://nydi.btk.pte.hu/

Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Doktori Iroda
H – 7624, Pécs, Ifjúság útja 6.
D épület, I. emelet 104.
Irodavezető: Horváth Judit
telefon: (72) 503-600/ 24527-es mellék
e-mail: horvath.judit@pte.hu 

Tanterv

Komplex vizsga

Doktori disszertáció​

felvételi

Űrlapok